Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi


Özkütük N. , Orgun F. , Balaban A.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.85

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85

Abstract

                          HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
                                                    Nilay ÖZKÜTÜK Fatma ORGUN Aslıhan BALABAN
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir /Türkiye
E-posta: nilayozkutuk@gmail.com, fatmaorgun@gmail.com, aslihanbalabann@gmail.com
*Sorumlu Yazar:Aslıhan Balaban, aslihanbalabann@gmail.com
Özet
Amaç: Zaman ve mekân sınırı olmadan bilgiye ulaşmayı sağlayan, öğrenme sürecinde duvarları kaldırarak bağımsız ve esnek
öğrenme fırsatı sunan uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlar. Bu çalışma ile hemşirelik
öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, veriler Ege bölgesinde bulunan üç farklı devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 665
hemşirelik öğrencisinden tanıtıcı bilgi formu ve Kışla (2016) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği
(UEYTÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı yüzde dağılımları, ortalama, Mann-Whitney U ve Kruskal
Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gereken etik kurul, kurum izinleri ve katılımcılardan onam alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %80’i kadın, yaş ortalaması 20,64 (±1,62)’dür. Ayrıca öğrencilerin %24,2’si birinci,
%20,4’ü ikinci, %23,1’i üçüncü ve %32,1’i dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin uzaktan eğitimin gerekliliğine ilişkin
görüşleri sorulduğunda %25,1’inin evet, %37,5 hayır ve %37,2’sinin kararsızım yanıtını verdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin
UEYTÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyete göre anlamlı fark görülmezken (p=1,00); uzaktan eğitimin gerekliliği (p=0,00), sınıf düzeyi
(p=0,001) ve yaş gruplarına (p=0,035) göre anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 175 iken en düşük
puan ise 35'tir. Yüksek puan, ölçeği uygulayan bireyin uzaktan eğitime yönelik tutumunun daha olumlu olduğunu göstermektedir.
Çalışmamızda, öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin tutum puanlarının, 41-162 puan aralığında değiştiği, UEYTÖ’den aldıkları toplam
puan ortalamalarının 96,20 (ss=20,17) olduğu ve ölçek değerlendirmesine göre puan aralığının kararsızım seviyesine eşdeğer olduğu
belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının ne olumlu nede olumsuz olması, bu konu hakkında yeterince
bilgi sahibi olmadıklarını ve eğitim almadıklarını göstermektedir. Öğrencilerin bu konuya ilişkin bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla
öğretim süreçlerine uzaktan eğitimin dâhil edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, Hemşirelik öğrencileri, Hemşirelik eğitimi