“Sanatsal Açıdan Donanımlı” Okul Öncesi Eğitim Sınıfında Bir Pilot Uygulama Örneği


Creative Commons License

Karabay Ş. , Bilir Seyhan G.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.19, no.1, ss.19-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 19
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.12984/egeefd.305969
  • Dergi Adı: Ege Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.19-33

Özet

Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının, Okul Öncesi Dönem Çocukları için Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik dersine ve bu ders kapsamında geliştirmiş oldukları materyalleri kullanarak bir okul öncesi eğitim sınıfında yaptıkları uygulamaya ilişkin görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışma Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının 4. sınıfına devam eden ve söz konusu seçmeli dersi alan 11 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Betimsel bir araştırma olarak yürütülmüş olan bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan dersi ve dersle ilişkin uygulamayı değerlendirmelerine yönelik açık uçlu soruların yer aldığı bir form ile elde edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının uygulamaya yönelik tanımlamaları, uygulamaya yönelik olumlu ve olumsuz algıları ve uygulamaya yönelik önerileri olarak adlandırılan üç tema altında kategorize edilmiştir. Öğretmen adaylarının söz konusu seçmeli dersi ve ders kapsamında yürütülen uygulamayı işlevsel buldukları, bir takım olumlu ve olumsuz noktalar belirttikleri ve uygulamaya yönelik önerilerde bulundukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi öğretmen adayları için söz konusu dersin işlevini yerine getirdiği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Öğretmen Adayı • Sanat Eğitimi • Tasarım

In this study, it is aimed to investigate preschool teacher candidates’ views about application in which they performed in a preschool education classroom with art materials. They used the materials developed in Visual Art Education and Aesthetic for Preschool Children, an elective course. This study included 11 preschool teacher candidates enrolled in an elective course at the Ege University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Preschool Education undergraduate program. The data were gathered through an evaluation form developed by the researchers. The form contained open-ended questions for teacher candidates’ evaluation of the application, which they performed as a course requirement. Descriptive analysis was used for data analysis. Three main themes emerged; teacher candidates’ definition of the application, their positive and negative perceptions about the application, and their suggestions for the application. Results revealed that preschool teacher candidates perceived the application as functional, indicated positive and negative thoughts, and made suggestions about the application. In conclusion, this elective course was perceived as functional by the preschool teacher candidates.

Keywords: Preshool Teacher Candidate • Art Education • Design