Resim İş Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi


Yıldız E. , Gültekin T.

Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.77-94, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Doi Numarası: 10.7816/sed-04-01-05
  • Dergi Adı: Sanat Eğitimi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.77-94

Özet

Bu araştırmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1., 2., 3., ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Envanteri” ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, sıklık(f), yüzde(%) dağılımları ile bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü ANOVA(tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak seçilmiştir. Araştırma sonucunda, örnekleme alınan resim iş öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Resim iş, Öğretmen adayları, eğitim fakültesi, iletişim, iletişim becerileri