PEDIYATRIK OSTEOSARKOM TEDAVISINDE EGE ÜNIVERSITESI SONUÇLARI


Önen Göktepe Ş. Ş. , Ataseven E., Keçeci B. , Doğanavşargil Yakut B., Argın M. , Kamer E. S. , ...Daha Fazla

23.Ulusal kansert kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.216

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.216

Özet

AMAÇ: Osteosarkom tanısı alan çocukların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarımızın ince-lenmesi GEREÇ-YÖNTEM: 1994-2018 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk onkolojisi kliniğinde osteosarkom tanısı alan 68 olgu (32 kız, 36 erkek) retrospektif olarak incelen-di. Hastalar Mayo klinik (n=59) ve Euramos (n=9) protokollerine göre tedavi edildiler. 2016 yılı sonrasında adjuvan tedaviye mifamurtid (MTP) eklenmeye başlandı. Yaşam analizi için Kaplan Meier yaşam eğrileri kullanıldı, gruplar arasında yaşam süreleri log-rank testi ile karşılaştırıldı. BULGULAR: 36 erkek, 32 kız hastanın ortanca yaşı 14 (7-18) idi. Dünya sağlık Örgütü osteo-sarkom sınıflamasına göre olguların 44 (%64,7)’ü osteoblastik, 14 (20,6)’ü kondroblastik, 3 (%4,4)’ü fibroblastik, 2 (%2,9)’si epiteloid, 3 (%4,4)’ü telenjiektatik, 2 (%2,9)’si pa-rosteal olarak tanımlandı. Tanı anında olguların %35,3(n=24)’ü metastatik idi. Cerrahi tedavi ortanca 15. ayda (4-22ay) yapıldı. Olguların 59’una (%86,8) ekstremite koruyucu cerrahi, 7’sine ise amputasyon uygulandı. İki hastaya progresyon nedeniyle cerrahi uygu-lanamadı. Ekstremite koruyucu cerrahi olarak 55 hastaya eksternal protez; 4 hastaya ise ekstrakorpreal irradiasyon ve reimplantasyon uygulandı.
Metastatik ve non-metastatik olan tüm hastaların ortanca izlem süresi 53 ay (2.5-265) idi. Tedavi süresince 11 hastada progresyon izlendi, 17 hastada relaps gelişti. İzlem sü-resince 27 (%39) hasta kaybedildi. Tüm grupta genel yaşam (OS) ve olaysız yaşam (EFS) hızı sırasıyla %60,3 ve %54,4 idi. Tanıda metastaz olan ve olmayan grupta projekte edil-miş 5 yıllık EFS %33,3 ve %65,9 idi (p =0,006). Tümör nekroz oranına (TNO) göre; TNO %90 ve üstü ve altı grupta projekte edilmiş 3 yıllık EFS hızı %81,5 ve %35,3 idi (p=0.006). Ekstremite koruyucu cerrrahi ve ampütasyon yapılanlar arasında EFS hızı %59,3 ve %28,6 idi (p=0.000) SONUÇ: Bu seri çocukluk çağı osteosarkom tanısı alan hastalarla ilgili yapılan tek merkezli büyük serilerden biridir. Tanı anında metastaz ve tümör nekroz oranı kötü prognozla iliş-kili bulunmuştur. Tanı anında metastaz oranı yüksekliği, çocukların geç başvurusu ile ilgi-li olabilir. Sağ kalım oranlarımız literatürle benzerdir. MTP’nin etkinliği konusunda daha çok veriye gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler: osteosarkom, ekstremite koruyucu cerrahi, mifamurtid