Effect of Serum 25 OH vitamin D On Muscle Strength and Balance Over 65 Years of Age A Cross Sectional Study


Creative Commons License

Cemeroğlu Ö., Koç E. R. , Gök K., Piştav Akmeşe P. , Çakırbay H.

Yeni Tıp Dergisi, vol.31, pp.102-105, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Yeni Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.102-105

Abstract

Background: Vitamin D has protective effect on

fractures and improves muscle strength. Cross sectional

studies have shown that low serum concentration of 25

hydroxy vitamin D[25 (OH) D] is related to decreased

muscle strength, balance disorders and increased risk of

falls. The purpose of this study was to assess the

correlation between serum 25 (OH) D concentrations,

grip strength and balance in older population to determine

if grip strength could be used in clinical practice to

estimate the risk of falls and muscle weakness

secondary to vitamin D insufficiency.

Materials and Methods: Fifty three participants over

65 years of age were enrolled. Demographics and

laboratory results including serum calcium, phosphorous,

alkaline phosphatase, 25 (OH) vitamin D and parathyroid

hormone concentrations were assessed. Hand grip

strength was measured by a hand dynamometer. Berg

balance scale was used for the assessment of balance.

Results: Grip strength and total score of Berg balance

scale of participants with 25 (OH) vitamin D levels <20

ng/mL versus ≥20ng/mL were compared. Berg balance

scale scores of patients with 25 (OH) D<20 ng/mL were

higher than the other group (r:0.627, p=0.000).

Participants with 25 (OH) D vitamin level of ≥20 ng/mL

had higher grip strength compared to the other group

(p=0.023 and p=0.037 for dominant and non-dominant

hand respectively).

Conclusions: Vitamin D is essential for muscle strength

and balance and therefore treatment of vitamin D

deficiency reduce the incidence of falls in older

population by improving muscle strength and balance.

Key Words: Vitamin D; geriatrics; Berg balance; muscle

strength

Amaç: Vitamin D’nin kırığa karşı koruyucu etkisi yanında,

kas kuvvetini arttırarak düşmeleri azaltabileceği de

bilinmektedir. Kesitsel çalışmalarda düşük serum 25

hidroksi vitamin D [25 (OH) D] seviyesinin kas kuvvetinde

azalma, denge bozukluğu ve düşme riskinde artışla

ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmada, yaşlı popülasyonda,

serum 25 (OH) D konsantrasyonu ile elin kavrama kuvveti

ve denge arasındaki ilişkinin araştırılması ve klinik

pratikte kuvvetinin vitamin D eksikliğine bağlı gelişen

kas kuvvetsizliği ve düşme riskinin anlaşılmasında el

kavrama kuvvetinin kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak

üzere planlandı.

Materyal ve Metot: Kesitsel olarak planlanan bu

çalışmaya 65 yaş üstü, 53 katılımcı kabul edildi. Demografik

özellikleri ve serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz

(ALP), 25 OH D ve paratiroid hormon düzeylerini

kapsayan laboratuar sonuçları değerlendirildi. Elin kavrama

kuvveti, el dinamometresi ile, denge ise Berg Denge

Skalası ile değerlendirildi.

Bulgular: 25 (OH) D düzeylerine göre 20 ng/mL‘nin

altında ve üstünde olarak iki gruba ayrılan katılımcıların

el kavrama kuvvetleri ve Berg denge skalasının total

skorları karşılaştırıldı. Berg denge skalası total skoru, 25

(OH) D düzeyi 20 ng/mL altında olan grupta diğer gruba

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olarak

saptandı (r:0,627, p=0,000). Ayrıca, 25 (OH) D düzeyi 20

ng/mL’nin üstünde olan hastaların kavrama kuvvetleri

daha yüksek bulundu (p=0,023 and p=0,037, sırası ile

dominant ve non-dominant eller için).

Sonuçlar: Bu çalışma Vitamin D’nin kas kuvveti,

fonksiyonu ve denge üzerine önemli etkileri olduğunu

desteklemektedir. Geriatri popülasyonunda vitamin D

eksikliğinin tedavisi kas kuvveti ve dengeyi düzelterek

düşmelere de engel olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D; geriatri; Berg denge; kas kuvveti