Femoropopliteal Bypass Cerrahisi Öncesinde ve Sonrasında Uygulanan Lornoksikamın Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması: Plasebo kontrollü, Randomize Çalışma


Creative Commons License

Sergin D. , Şahutoğlu C. , Yüksel A. E. , Kocabaş N. S. , Aşkar F. Z.

25. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğunbakım Derneği Ulusal Kongresi , İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2019, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

Femoropopliteal Bypass Cerrahisi Öncesinde ve Sonrasında Uygulanan Lornoksikamın

Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması: Plasebo kontrollü, Randomize Çalışma

GİRİŞ

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ) cerrahi sonrası postoperatif ağrı kontrolünde, efektif

analjeziyi sağlamada çoğunlukla yeterli ilaçlardır. Lornoksikam enolik asit grubuna ait yeni jenerasyon

bir NSAİ ilaçtır.

AMAÇ

Bu çalışmada intravenöz (İV) lornoksikam uygulama zamanının postoperatif ağrıyı önlemedeki etkisini

araştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Etik komite onayı sonrasında elektif femoropopliteal bypass cerrahisi geçirecek 72 hasta randomize

olarak 3 gruba ayrıldı. Grup-I’e (n=25) insizyondan 20 dakika önce IV 8 mg lornoksikam ve cilt altı

kapatılırken 2 mL serum fizyolojik (SF), Grup-II’ye (n=24) insizyondan 20 dakika önce 2 mL SF ve ciltaltı

kapatılırken IV 8 mg lornoksikam uygulandı. Grup-III’e (n:23) insizyondan 20 dakika önce ve ciltaltı

kapatılırken IV 2 mL SF uygulandı. Postoperatif dönemde tüm hastalara hasta kontrollü analjezi (PCA)

cihazı ile İV morfin verildi. Ağrı şiddeti Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi. İstatistiksel analiz

SPSS 21.0 programı ile yapıldı.

BULGULAR

Grupların demografik verileri ve ameliyat süreleri arasında fark yoktu. Cerrahi sonrası Grup III’de 0.,1.,

2., 3., 8., 24. saatlerdeki VAS skorlarının, Grup I ve Grup II’den daha yüksek olduğu bulundu (p<0.05).

Grup I ve II karşılaştırıldığında Grup II’de sadece 24. saatte VAS skorları daha yüksekti. Grup-I ve III

karşılaştırıldığında ise Grup III’de tüm zamanlarda VAS değerleri yüksek bulundu (p<0.05). VAS skorları

Grup I ve II’de benzer bulunmasına rağmen, 24 saatlik morfin tüketimi açısından üç grup arasında

istatistiksel anlamlı fark vardı. Morfin tüketimi preemptif lornoksikam verilen grupta en az, kontrol

grubunda en fazla bulundu [(Grup I: 1,2±1,5 mg, Grup II: 2,2±2,7 mg, Grup III: 2,4±1,4 mg (p<0.05)].

TARTIŞMA/SONUÇ

Preemptif analjezi periferik ve santral ağrı yollarının sensitizasyonunu azaltmak için cerrahi işlemden

önce başlatılan bir tedavi yöntemidir. Lornoksikamın postoperatif analjezi için etkin bir ajan olduğu

ancak operasyondan önce verilmesi ile operasyon bitiminde verilmesi arasında ağrı kontrolü yönünden

fark olmadığı görüldü. Lornoksikamın uygulama zamanından bağımsız olarak opioid tüketimini ve

postoperatif ağrıyı azaltığı kanısına vardık.