Yaşlı Bireylerde Anemi Prevalansının Retrospektif Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

TOYĞAR İ. , Eskiizmirli H., AKYOL A.

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi

Abstract

Anemi yaşlı bireylerde sık görülen problemlerden biridir. Anemi varlığı hem morbidite hem de mortalite açısından mevcut durumun kötüleşmesine yol açmaktadır. Genel olarak yaşlılarda (hastane, bakımevi, toplum vb.) anemi perevelansı %17, toplumda yaşayan yaşlılarda %12, huzurevinde yaşayan yaşlılarda %47 ve hastaneye kabulde %40 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde hastanede yatan yaşlılardaki anemi sıklığı ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada, farklı nedenlerle hastanede yatan yaşlı bireylerde aneminin sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İç Hastalıkları kliniğinde 01/01/2014 ve 01/01/2015 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Demografik veriler, kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, hastanedeki yatış süresi ve nedeni kaydedilmiştir. Erkeklerde 13 g/dl’nin, kadınlarda ise 12 g/dl’nin altındaki hemoglobin (Hb) değerleri anemi, olarak sınıflandırılmıştır. B12 vit için alt sınır 200 µmol/L, folik asit için 4 nmol/L olarak alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen 182 hastanın yaş ortalaması 77,51±7,62 yıldı ve %52,7’si kadındı. Hastaların %83,8,’inde anemi mevcuttu. Yaşlı bireylerde demir eksikliği %34,4, B12 vitamin eksikliği %7,1 olarak saptanmıştır. Anemi üzerine etkisi olan faktörler incelendiğinde Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), kronik hastalık sayısı ve yaş ile istatistiki olarak anlamlı ilişki saptamış olup, cinsiyet ve Hipertansiyon (HT) ile anemi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Yatarak tedavi gören geriatrik popülasyonda anemi sıklığı %83,8 gibi yüksek bir oran olarak saptanmıştır. Hastanede yatan yaşlı bireylerde anemi mutlaka değerlendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir durumdur.