İşitme Cihazı Kullanan Bireylerin Cihaz Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi


Çağal E., PİŞTAV AKMEŞE P. , ÖĞÜT M. F. , KİRAZLI T.

15. Ulusal Otoloji-Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.103-104

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103-104

Abstract

Amaç: İşitme cihazı kullanımı işitme kayıplı bireyin duymadığı sesleri amplifiye etmesinin yanı sıra konuşmayı daha rahat anlamasını sağladığı için işitme kaybının olumsuz etkilerini azaltarak, işitme kayıplı bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu araştırmada işitme kaybı derecesinin, hasta yaşının ve işitme cihazı deneyim süresi gibi faktörlerin işitme cihazı memnuniyeti üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Bu araştırmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Odyoloji Kliniği’ne işitme cihazı takibi için başvuran 20 - 80 yaş arasındaki bilateral ve unilateral işitme cihazı kullanan bireyler dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylere işitme cihazı memnuniyetini değerlendirmek için İşitme Cihazından Sağlanan Faydanın Kısaltılmış Profili - Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) uygulanmıştır. Yaş, işitme kaybı derecesi, bilateral veya unilateral işitme cihazı kullanımı gibi birçok faktörün işitme cihazı memnuniyetinin üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmamıza yaş ortalaması 52,33 ± 20,62 olan 64 kadın, 69 erkek, toplamda 133 birey katıldı. İşitme cihazlı ve işitme cihazsız APHAB puanları, işitme kaybı derecesine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı saptandı. APHAB puanları yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında işitme cihazlı APHAB puanı ve APHAB genel skoru için aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Ayrıca bilaretal ve unilateral işitme cihazı kullanıcılarının işitme cihazı memnuniyet oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edildi.

Sonuç: İşitme cihazı kullanan genç bireylerin yaşlı bireylere göre işitme cihazı memnuniyet oranı daha yüksektir. İşitme kaybı derecesinin artması işitme cihazı memnuniyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bilaretal işitme cihazı kullanan işitme kayıplı bireylerin unilateral cihaz kullananlara göre işitme cihazı memnuniyet oranının daha yüksek olduğu saptandı.