Intracranial Hypertension in Children: Etiological, Clinical Features, Treatment and Prognosis


Creative Commons License

Serin H. M. , Şimşek E. , Kanmaz S. , Demirkılınç Biler E. , Üretmen Ö. , Keskin Yılmaz S. , ...More

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.27, pp.89-95, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.5336/pediatr.2018-61528
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics
  • Page Numbers: pp.89-95

Abstract

ÖZET Amaç: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, intrakraniyal basınç artışı semptom ve bulgularıyla

tanımlanan bir sendromdur. İntrakraniyal hipertansiyon tanısı ile izlediğimiz hastaların

etiyolojik ve klinik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’nda idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon tanısı

ile en az bir yıl süreyle takip edilmiş olan 14 hastanın etiyolojik, klinik, tedavi özellikleri ve progonozu

retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 9’u kız, 5’i erkek idi. Yaş aralığı 3-17

yıl olup, yaş ortalaması 10,42 (±4,65 yıl) yıl olarak saptandı. En sık başvuru yakınması baş ağrısı idi. Yedi

(%57,14) hasta idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olarak değerlendirildi. Sekonder intrakraniyal

hipertansiyon tanılı hastalarda saptanan etiyolojik nedenler sinüzit, hipervitaminoz A, obezite, sagital

sinüs trombozu, transvers sinüs trombozu ve nöro-Behçet idi. Hastaların tümüne medikal tedavi uygulandı.

Medikal tedaviden fayda görmeyen bir hastaya optik sinir fenestrasyonu uygulandı. Bir hastada

rekürrens izlendi. Sonuç: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon görme kaybının önlenebilir nedenleri

arasında yer almaktadır ve yeterli tedaviye rağmen nadiren görme alanı kaybı ve görme keskinliğinde

azalmaya neden olabileceği için hızlı teşhis ve tedavisi önemlidir