The performance of the urine strip test for predicting microscopic urine analysis


Zorbozan N., Akarken İ., Zorbozan O.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.78, no.1, pp.61-68, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 78 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5505/turkhijyen.2020.98105
  • Title of Journal : Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.61-68

Abstract

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate the performance of urine strip analysis for predicting manual microscopic urine analysis.
METHODS: Urine samples, which were ordered from patients with suspected urinary tract infection (UTI), and which were analyzed with both microscopic and strip analysis, were included in the study. Sensitivity, specificity, positive and negative likelihood ratios (LR +, LR-), pre- and post-test odds and post-test probability for cut-off values of “trace”, “1+”, “2+”, “3+” of erythrocyte-strip (Eryth-S) and leucocyte-strip (Leuc-S) tests were calculated. Bayes theorem was used to determine conditional probability. Area under curve (AUC) of ROC was calculated.
RESULTS: The AUC for Leuc-S and Eryth-S was 0.923 and 0.975, respectively. The Leuc-S test in “1+” and Eryth-S test in “trace” cut-off value had adequate sensitivity and specificity (>80%). Leuc-S of “3+” and Eryth-S of all cut-off values for LR+ value; Leuc-S of “trace” and Eryth-S of “trace” and “1+” for LR- value were significantly different for post-test probability(<0,1). Periodic prevalence rate of UTI was calculated as 5.95%. According to the microscopic analysis, the post-test probability of UTI was 39% for Leuc-S “3+” and 74% for Eryth-S “3+”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The urine strip analysis was found to be sufficient in predicting the positivity of leukocytes and erythrocytes in manual microscopic analysis. The diagnostic accuracy differs according to the estimation values in the urine strip analysis. We think that our study will provide awareness on this issue and will have an impact on determining test requests of physicians in patients with UTI and preventing unnecessary test requests.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, manuel mikroskopik idrar analizi öngörmek için idrar strip analizinin performansını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) şüphesi olan hastalardan alınan ve hem mikroskopik hem de strip analizi yapılan idrar örnekleri çalışmaya dahil edildi. Eritrosit strip (Erit-S) ve lökosit strip (Lök-S) testlerinin “eser”, “1+”, “2+”, “3+” kestirim değerleri için duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif olabilirlik oranları (LR+, LR-), test öncesi ve sonrası şans, test sonrası olasılık değerleri hesaplandı. Koşullu olasılığı belirlemek için Bayes teoremi kullanıldı. ROC eğrisinin altındaki alan (AUC) hesaplandı.
BULGULAR: Lök-S ve Erit-S için AUC sırası ile 0,923 ve 0,975 olarak bulundu. Lök-S testi “1+”, Erit-S testi “eser” kestirim değerinde yeterli duyarlılık ve özgüllükteydi (>%80). LR+ değerine göre Lök-S “3+” kestirim değerinde, Erit-S tüm kestirim değerlerinde; LR- değerine göre Lök-S eser, Erit-S eser ve “1+” kestirim değerlerinde post-test olasılıkta anlamlı farklılık sağladı (<0,1). İYE dönemsel prevalans hızı %5,95 olarak bulundu. İYE tanısı için idrar örneği alınan hastalarda mikroskobik incelemeye göre İYE post test olasılığı Lök-S “3+” kestirim değerinde %39, Erit-S “3+” kestirim değerinde %74 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İdrar strip analizinin manuel mikroskobik analizdeki lökosit ve eritrosit pozitifliğini öngörmede yeterli olduğunu bulduk. İdrar strip analizinde tanısal güç kestirim değerlerine göre farklılık göstermektedir. Yaptığımız çalışmanın bu konuda farkındalık sağlayacağını ve klinisyenlerin İYE ön tanılı hastalarda test istem tercihlerini belirlemesinde ve gereksiz test istemlerinin önlenmesinde yararlı olacağı görüşündeyiz.