Akut unilateral vestibulopati kognitif bozukluk nedeni değildir


Çelebisoy N. , Aktert D.

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 20 Kasım 2019, ss.96

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.96

Özet

Amaç: Vestibüler yetmezlikte temel olarak vizyospasyal fonksiyonların etkilendiği kognitif bozukluklar tanımlanmıştır. Çalışmanın amacı tek taraflı vestibüler yetmezlikli (TTVY) hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesidir. 

 

Gereç ve Yöntem: TTVY tanısı almış 21 hastanın kognitif fonksiyonları Standardize Mini Mental Test, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Digit Span Testi, Çizgi Yönü Belirleme Testi, İşaretleme Testi, Rey Karmaşık Figür Testi yanı sıra Beck Depresyon ve Anksiyete Envanterleri ile değerlendirilmiş ve test sonuçları benzer yaş ve cinsiyette 20 sağlıklı gönüllü sonuçları ile karşılaştırılmıştır. İstatistik analiz SPSS Statistics 25.0 paket programı kullanılarak yapılmış normal dağılıma uymayan sayısal değişkenler Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. Multiple Logistic Regressionanalizi Beck Depresyon ve anksiyete skorlarının kognitif skorlara etkisini araştırmak için kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin değerlendirilmesi Chi-square test ile yapılmış anlamlılık için p<0.05 esas alınmıştır. 

 

Bulgular: Hasta grubu 12 erkek, 9 kadın ve yaş ortalaması 54.3 (SD: 10.3) yıl, kontrol grubu 13 erkek, 7 kadın ve yaş ortalaması 49.3 (SD: 8.5) yıldır. Eğitim yılları hastalarda 12.3 (SD: 4), kontrollerde 13.7 (SD: 3.4) yıldır. Kognitif test skorları karşılaştırıldığında İşaretleme Testi (p=0.005), Çizgi Yönü belirleme Testi (p=0.042) ve Geriye doğru Digit Span Testi (p=0.029) skorlarında sağlıklı kontrollere göre düşüklük bulunmuştır. Beck depresyon (p=0.012) ve anksiyete skorları (p < 0.001) arasındaki fark çok anlamlıdır. Univariate analizler ile kognitif test skorlarında saptanan farklar Beck depresyon ve anksiyete skorlarının göz önüne alındığı multiple regresyon analizinde sağlıklı gönüllülerden farklı değildir (p > 0.05). 

 

Sonuç: Son yıllarda vestibüler yetmezlikli hastalarda ağırlıkla vizyospasyal fonksiyonları ilgilendiren ancak kognisyonun diğer alanlarını da bozan defisitlerin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Hastalarımızda konsantrasyon, uzaysal dikkat ve anlık hatırlama bozuklukları saptamış olmakla beraber bunun eşlik eden anksiyete ve depresyon ile ilişkili olduğu kanısına varılmıştır.