Dedikodu Olgusu: Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Özşenler S. D.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.39, pp.975-992, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.46928/iticusbe.767958
  • Title of Journal : İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.975-992

Abstract

Gossip is simply talk about another person, group or organization. Gossip, a human phenomenon, is also a way of communication. Constituting an important part of daily life, it has begun to take on a more collective character in parallel with the development of means of communication and technologies in our contemporary world. This study aims to scrutinize the phenomenon of gossip which has a unique place among all types of communication, especially in interpersonal communication. The phenomenon of gossip was discussed through the reflections of language within the scope of the study and was analyzed giving examples of Turkish proverbs and idioms. The conceptual framework of the study addressed the scope and interdisciplinary nature of gossip in the literature. This qualitative research was designed using proverbs and idioms as the study population in The Proverbs and Idioms Dictionary prepared by Turkish Language Association -TDK-. Within the scope of the research, Turkish gossip-themed proverbs and idioms were determined and a content analysis was performed. The conclusion section discusses the details of the findings obtained in the research and makes inferences regarding Turkish society’s perspective on the phenomenon of gossip. This study was concluded with a discussion regarding the research findings and suggestions for future studies

Keywords: Gossip, Communication, Content Analysis, Proverb, Idiom

Dedikodu; en yalın ifadeyle herhangi bir kişi, grup ya da örgüt hakkında yapılan konuşmadır. İnsani bir olgu olan dedikodu, aynı zamanda bir iletişim şeklidir. Gündelik yaşamın önemli bir bölümünü oluşturan dedikodu, çağcıl dönemde iletişim araç ve teknolojilerinin gelişimine koşut olarak daha kitlesel bir nitelik arz etmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, kişilerarası iletişim başta olmak üzere tüm iletişim türlerinde kendine has bir yere sahip olan dedikodu olgusunu mercek altına almaktır. Dedikodu olgusu, çalışma kapsamında dile yönelik yansımaları üzerinden konu edilmiş ve Türkçede bulunan atasözleri ile deyimler üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmanın kavramsal çerçevesi, dedikodunun alanyazındaki kapsamını ve disiplinlerarası niteliğini konu etmektedir. Nitel yöntemle tasarlanan araştırma, Türk Dil Kurumu -TDKtarafından hazırlanmış olan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü çalışma evreni olarak seçilerek tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında Türkçede yer alan dedikodu temalı atasözleri ve deyimler tespit edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılmış ve Türk toplumunun dedikodu olgusuna yönelik bakış açısına ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, araştırma bulgularının tartışılması ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler ile sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dedikodu, İletişim, İçerik Analizi, Atasözü, Deyim