Ege Ünı̇Versı̇Tesı̇ Hastanesı̇ Veri Tabanındaki 107238 Kanser Olgusunun Pidemiyolojik Ve Genel Sağ Kalım Özellikleri


Haydaroğlu A. , Sert F. , Caner A.

23. Ulusal Kanser Kogresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VERİ TABANINDAKİ 107238  KANSER OLGUSUNUN EPİDEMİYOLOJİK VE GENEL SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ

Ayfer Haydaroğlu1, Fatma Sert2, Ayşe Caner1

1.      EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi

2.      EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi (EÜH) veri tabanındaki kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım(GSK) özelliklerini istatistiksel açıdan değerlendirmektir.

Gereç Yöntem: TC.Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi(EÜ) ve Boston Massachusetts University arasında kanser verisi toplanması için yapılan ortak protokol sonrası Türkiye’de ilk kez aktif kanser kayıtçılığı EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi(EÜKAM) tarafından 1992’de başlatılmıştır. CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilen veriler DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Kikare, General Linear Model(GLM), Kaplan Meier sağkalım analizleri uygulanmıştır. Kaplan Meier Sağkalım analizinde Log Rank(Mantel-Cox), Breslow(Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır.  İstatistik analizlerde p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir

Bulgular: EÜKAM tarafından 1992-2017 arasında, 25 yıl içerisinde117139 kanser kaydı yapılmış olup bu çalışma içine cilt kanserleri hariç 107238 kanser verisi esas alınmıştır. Olguların %52,8’i erkek, %47,8’i kadındır. Olguların yaş ortalaması 54,87±0,62 olup erkeklerde 60-69 yaş grubunda, kadınlarda ise 50-59 yaş grubunda en sık görülmektedir (p<0,0001) (Resim 1/a ve b). Organ tutulumuna göre en sık görülen ilk 3 tümör akciğer, meme ve tiroit kanseridir. Kadınlarda sırasıyla en sık meme, tiroit ve korpus, erkeklerde ise akciğer, prostat ve hemotolojik kanserlerdir. Yıllara ve organlara göre kanser görülme oranlarında yıllara göre doğrusal artış dikkat çekicidir (F=474,672 p<0,0001) (Resim 2/a). Kadın olgular en fazla (%41,8) lokal evrede tanı alırken, erkekler en fazla metastatik dönemde (%38,7) tanı almışlardır. Kadınlar anlamlı olarak daha erken evrede tanı almaktadır (p<0,001) (Resim 2/b). Cinsiyetlere göre 10 yıllık GSK erkeklerde %36,6, kadınlarda ise %60,5 olup kadın olgularımız daha uzun sağ kalıma sahiptir (p=0,0001) (Resim 3). Organlara göre 10 yıllık GSK ise tiroit ve meme kanserlerinde (%92,4 ve %73,3) daha iyi, akciğer kanserlerinde ise en kötü (%9,4) olduğu görülmüştür (p=0,0001) (Resim 4).

Sonuç: Çalışmamızda erkeklerin kadınlara göre sayıca daha fazla ve daha ileri yaşlarda olduğu görülmüştür. Evrelere göre dağılımda ise kadınların erkeklere göre daha erken evrede tanı aldığı belirlenmiştir. On yıllık GSK’ın tiroit ve meme kanserinde daha iyi, Akciğer kanserlerinde ise en kötü olduğu görülmüştür. Olguların cinsiyetlere göre GSK’da kadınların daha uzun sağ kalıma sahip olmaları dikkat çekicidir. Prognozu en kötü kanserlerden biri olan akciğer kanserinin erkeklerde çok görülmesi ve bir çok kanser türünde erkeklerin daha ileri evrelerde tanı alması kötü prognozda önemli bir rol oynar. Kadınlara yönelik etkin kanser farkındalık programları ve kadınların bedenleri ile daha ilgili olmaları erken tanı açısından bir avantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle erkeklere yönelik kanser farkındalık çalışmalarının daha etkin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.