YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA YÜZDE SABİT İZ VE SKAR DOKULARININ TAZMİNAT MİKTARINA ETKİSİNİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Şenol E. , Ata U., Çelik C. , Çağlayan D., Aktaş E. Ö.

1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2020, ss.129

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.129

Özet


Amaç: Cismani zararlar Türk Borçlar Kanunu madde 54/1’de dört başlık altında düzenlenmekte olup madde 56’da bu kişilere manevi tazminat verilebileceği belirtilmiştir. Yüzde sabit iz ve vücutta meydana gelen skar dokularının maluliyet raporlarında tıbben nasıl değerlendirileceği konusunda karışıklıklar yaşanmaktadır. Çalışmamızda; yaralanması sonucu yüzde sabit iz ve vücudunda skar dokusu bulunan olgularda Yargıtay’ın kararları incelenerek, maluliyet raporu düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken hususların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: “Yüzde sabit iz”, “Estetik” ve “Ekonomik geleceğin sarsılması” anahtar kelimeleri kullanılarak, 4. ve 17. Hukuk Dairesi ile Hukuk Genel Kurulu’nun “https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/” adresinden ulaşılan kararları tarandı. Bozma, onama ve karşı oy gerekçelerinde yüzde sabit iz ve skar dokusu durumuna atıfta bulunulan kararlar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Belirtilen anahtar kelimeler kullanılarak yüzde sabit iz ve skar dokusu durumuna atıfta bulunan 66 karara ve bu kararların bazılarında birden fazla gerekçe bulunması nedeniyle toplam 73 gerekçeye ulaşılmıştır. Yüzde sabit iz ve skar dokusunun manevi tazminat miktarını belirlemedeki etkisinin 40 (%55) karar gerekçesinde yer aldığı ve bunun en sık atıf yapılan unsur olduğu, tedavi giderleri kapsamında değerlendirilen 28 (%38) gerekçe ve ekonomik geleceğin zarar görmesi kapsamında değerlendirilen 5 (%7) gerekçe olduğu görüldü.

Sonuç: Yüzde sabit iz ve skar dokularının boyut ve özellikleri, manevi tazminat miktarının belirlenmesinde önemli olup kişilerin ekonomik geleceklerini sarsabilecek bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Maluliyet raporu düzenlenirken kullanılan cetvellerde hangi özellikteki skar dokularının çalışma gücünde kayba yol açtığı net bir şekilde belirtilmiştir. Cetvellerde belirtilen ağırlıkta olmayan ve zaten tazminat hesabında bir çok başlık altında karşılığı bulunan skar dokuları nedeniyle maluliyet oranı verilmesi, fazladan tazminat hesaplanmasına yol açabilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Yargıtay, maluliyet, skar dokusu, yüzde sabit iz.