Investigation of Parental Involvement in the Education of Pre-school and Primary School-Level Special Needs Students


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.39-56, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.14812/cufej.2014.012.
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.39-56

Abstract

In preschool education period, one of the most important institutions that gives the

opportunity to know the external world and get them adopt various habits is the

family. Preschool education is not only the preschool education due to its special

feature is a kind of education carried out not only in the institution but also in the

family. As is every child, the children with different developmental characteristics from

their peers have the right of educational usufruct during this period. However,

parental involvement has a crucial role in the success of school programs. In this

research carried out with the assumption that parental involvement in the education

of the children with special needs is important, the levels of parental involvement in

the education of preschool and primary school children with special needs are

examined according to the child's sex, his ongoing education level, mother's education

level, working status and the family income variables. Causal comparative research

model is used in this research. As a result of the study, it is determined that on the one

hand, sex among the child-related variables and mother's education level and level of

family income among the family-related variables do not cause significant difference in

the family involvement scores; on the other hand, the ongoing education levels of

children and mother's working status do cause a significant difference in parental

involvement level.

Okul öncesi dönemde çocuklara dış dünyayı tanıma fırsatı veren, çeşitli alışkanlıkları

kazandıran en önemli kurumlardan biri ailedir. Okul öncesi eğitim, özelliği gereği yalnız

kurumda değil, aynı zamanda ailede de gerçekleştirilebilecek bir eğitimdir. Her çocuk

gibi akranlarından farklı gelişim özellikleri gösteren çocukların da bu dönemde eğitim

hizmetlerinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Ancak okuldaki programın başarıya

ulaşmasında aile katılımı oldukça önemli rol oynar. Aile katılımının özel gereksinimli

çocukların eğitimleri üzerinde etkili olduğu düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen

bu çalışmada, okul ve ilkokula devam eden özel gereksinimli öğrencilerin ailelerinin

çocuklarının eğitimine katılım düzeyleri çocuğun cinsiyeti, devam ettiği eğitim düzeyi,

annenin eğitim düzeyi, çalışma durumu ve ailenin aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre

incelenmiştir. Araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak

çocuğa ilişkin değişkenlerden cinsiyet, aileye ait değişkenlerden ise anne eğitim düzeyi

ile aileye ait gelir düzeyinin aile katılım puanlarında bir farklılığa neden olmadığı; diğer

yandan çocukların devam ettiği eğitim düzeyi ile annelerin çalışma durumunun aile

katılım düzeyinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.