MENENJİT KOMPLİKASYONU SONUCU GELİŞEN BEYİN ABSESİ


Özçete E. , Sapmaz B.

15. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2019, pp.488

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.488

Abstract

GİRİŞ:

Beyin absesi; enfeksiyon, travma veya geçirilmiş intrakraniyal cerrahinin bir komplikasyonu olarak ortaya

çıkabilecek, beyin parankimi içinde yer alan bir koleksiyondur. Sıklıkla direkt (%20‐%60) daha nadiren

hematojen yayılımla ortaya çıkar. Kliniğinde sıklıkla baş ağrısı, ateş, nöbet, bulantı, kusma, ense sertliği ve fokal

nörolojik bulgular izlenir. Absenin erken evrelerinde etrafında ödemin eşlik ettiği sınırları belirgin olmayan

lezyon görülür, iki ila üç hafta sonra likefaksiyon nekrozu gelişir ve fibrotik doku ile çevrelenir. Uygun ve başarılı

tedavisi, drenaj ve antibiyoterapi kombinasyonu ile mümkündür. Kliniğimizde menenjite sekonder gelişen

beyin absesi tanısını alan bir olguyu sizlere sunmak istedik.

OLGU SUNUMU:

51 yaş erkek hasta, baş ağrısı, sağ kol ve bacakta fokal nöbete eşlik eden konuşma bozukluğu ile başvurduğu

dış merkezden Kranial BT’sinde abse saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Öyküsünde 18 yıl önce sağ

orbitada malign tümör nedeniyle orbital ekzentrasyon öyküsü ve yaklaşık bir aydır o bölgeden pürülan vasıflı

az miktarda akıntısı olduğu öğrenildi. Fizik bakıda ense sertliği yok, sağ kolda 4/5 motor güç dışında nörolojik

muayene olağan izlendi. Laboratuarında WBC 13900/μL, %86 PNL hakimiyetinde, CRP 48.1 mg/L diğer

biyokimyasal parametreler olağan izlendi. Kranial BT’sinde sağ frontoparietal bölgede 35x44 mm boyutunda,

hava sıvı seviyelerinin izlendiği sınırları net seçilemeyen lezyon ve çevresinde ödem bulguları izlendi. Kranial

MRG’ında aynı bölgede abse koleksiyonu lehine kontrastlanan lezyonun yanı sıra ödem bulguları buna bağlı sağ

lateral ventrikülde bası ve orta hat yapılarında 9 mm şift ve menenjit lehine değerlendirilen duralleptomeningeal

boyanma izlendi. Beyin ve Sinir Cerrahisi’ne danışılan hasta, menenjite sekonder gelişen abse

tanısıyla interne edildi ve abse drenajı yapıldı.

SONUÇ:

Çeşitli yayınlarda beyin absesi insidansı 0.3‐1/100000 olarak belirtilmiştir. Tüm beyin abselerinin %6’sı

menenjite bağlı gelişmektedir. Altta yatan hastalıklar ve hastanın immünitesinden etkilenmekle birlikte en sık

etkenler viridans Streptokoklar ve Staphylococcus aureus’tur. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda,

Toxoplasma, Nocardia, özellikle Aspergillus olmak üzere fungal etkenler ve Mikobakteriler görülebilir. Özellikle

bakteriyel menenjite sekonder gelişen abselerde antibiyoterapiden önce kan kültürleri alınmalıdır ve vakaların

%28'inde pozitif saptanır. Görüntüleme tanıda önemli bir noktadır. BT ile tespit edilen lezyonlar çoğunlukla

frontal (%31) veya temporal (%28) loblarda yer alır. Lezyonun erken evrede saptanması, meninks tutulumu gibi

ek patolojilerin saptanması ve tümör gibi lezyonlardan ayırt edilmesi için BT tek başına yeterli olmayacağından

dolayı kontrastlı MRG tercih edilir. Erken drenaj ve örneklemenin mümkün olmadığı durumlarda olası etkenlere

yönelik ampirik antibiyoterapiye hızla başlanması önerilir. Başlanacak ampirik tedavi sık etkenler olan

Streptokok, Stafilokok, Enterobacteria ve anaerob etkenleri kapsamalıdır. Toplum kökenli abse ile başvuran

yetişkinlerde sefotaksim 8‐12 gr/gün ya da seftriakson 4 gr/gün ve metronidazol 1.5 gr/gün önerilir. Absenin

boyutu cerrahi yaklaşımı belirlemede önemlidir. ≥ 1 cm abse varlığında mini‐invaziv sterotaktik aspirasyon, ≥

2.5 cm abselerde drenaj seçilebilir fakat absenin fungal kökenli olması, ventriküle açılma ihtimali durumunda

drenaj tartışmalıdır. Bilinç değişikliği, nöbet geçirme, fokal nörolojik defisit bulunması, immünkompromizasyon

ve herniasyon bulguları olan hastalar yoğun bakım takibi gerektirir. Primer nöbet profilaksisi rutin olarak

önerilmemektedir. Tüm sebeplere bağlı beyin abseleri için mortalite ortalama %15 civarıdır ve vakaların bir

kısmında fokal nörolojik defisit, epilepsi ve bilişsel bozukluk gibi sekel bulgular kalabilir.

ANAHTAR KELİMELER:menenjit;beyin absesi;manyetik rezonans görüntüleme;bilgisayarlı tomografi