Psychometric Evaluation of the Implicit Positive and Negative Affect Test in Turkish Samples


Peker M. , Meşe G. , Cem N.

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.32, no.1, pp.43-50, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5080/u23558
  • Title of Journal : Türk Psikiyatri Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-50

Abstract

Amaç: Örtük duygulanım, kişilerde bilinç öncesi düzeyde işlenen duygulanımı tanımlayan ve temel olarak bu yönüyle açık duygulanımdan ayrılan bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı duygulanım düzeylerini dolaylı bir biçimde ölçmek amacıyla Quirin ve arkadaşları (2009a) tarafından geliştirilmiş Örtük Duygulanım Testi’nin (ÖDT) Türkçedeki psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışma verisini Ege Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde eğitim gören üniversite öğrencileri ile İzmir’de çeşitli kamu kuruluşları ve özel kurumlarda tam ve yarı zamanlı olarak çalışan katılımcılar oluşturmaktadır. Ölçekte kullanılacak anlamsız kelimeleri belirlemek amacıyla 57 üniversite öğrencisinden oluşan örneklemle bir ön çalışma yapılmış, daha sonra anket formu 569’u öğrenci 369’u çalışan olmak üzere toplamda 938 kişiye ulaştırılmıştır. Test tekrar test değerlendirmesi amacıyla 46 katılımcıya bir hafta aralıkla, 55 katılımcıya ise dört hafta aralıkla tekrar ulaşılmıştır. Bulgular: Temel bileşenler analizi ÖDT’nin iki faktörlü bir yapıda olduğunu açıkça göstermiş, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Örtük Pozitif Duygulanım (ÖPD) için 0,92; Örtük Negatif Duygulanım (ÖND) için 0,85 olarak hesaplanmıştır. Bir hafta ve dört hafta aralıklı test tekrar test korelasyonlarının ise 0,51 ile 0,75 aralığında değiştiği gözlenmiştir. ÖDT’nin yapı geçerliğini sınamak için kullanılan değişkenlerle ilişkisinin de beklentilerle büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmüştür. Öğrenci ve çalışan örneklemlerinin karşılaştırıldığı ölçüm değişimsizliği analizi ÖDT’nin bu iki örneklem için tam ölçüm değişimsizliği gösterdiğini işaret etmiştir. Sonuç: Çalışma kapsamında uygulanan güvenirlik, geçerlik ve ölçüm değişimsizliği analizlerinin sonuçları ÖDT Türkçe formunun, katılımcıların örtük duygulanım düzeylerinin değerlendirilmesinde güvenilir ve geçerli bir ölçüm yöntemi olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Anahtar Sözcükler: Örtük Duygulanım Testi, güvenirlik, geçerlik