Common Fungal Diseases in Grass Areas


Creative Commons License

Sürer İ., Çalışkan N., Tosun N.

11.Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.349-353

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.349-353

Abstract

Common Fungal Diseases in Grass Areas

Today in almost every region of the world, grass plants to find a wide range of uses and culture is done. Increasing day by day in the need to high-quality turfgrass on sports fields, parks, playgrounds, recreation areas, roadsides and landscape area and it is gaining importance. Especially industrialized sports like golf and football the quality of turf areas is of great importance. Established in quite an expensive investment, one of the major maintenance work in the lawn area is the control against the disease. Grass, for lack of a strong body is more susceptible to abiotic and biotic factors like environmental stress factor compared to other plants. Particularly because of more wear in golf and football fields which are open to continuous use, also increases the risk of transmission of disease. If the management isn't taking timely measures or correct method to against diseases, results can occur up to the injury of the entire lawn area. A very important part of lawn diseases are fungal origin.In this study, the most common and that cause most economic damage in lawn areas fungal disease agents, symptoms, infectious conditions, information about the host and the appropriate control methods are discussed.

Keywords: Turfgrasses, fungal diseases, control methods

Günümüzde dünyanın hemen her bölgesinde çim bitkileri geniĢ bir kullanım alanı bulmakta ve kültürü yapılmaktadır. Spor alanları, parklar, oyun bahçeleri, rekreasyon alanları, yol kenarları ve peyzaj düzenlemelerinde yüksek kalitedeki çimlere olan gereksinim gün geçtikçe artmakta ve önem kazanmaktadır. Özellikle golf ve futbol gibi endüstriyelleĢmiĢ sporlarda çim alanların kalitesi büyük bir önem arz etmektedir. Oldukça pahalı bir yatırım sonucunda kurulan çim alanların önemli bakım iĢlerinden biri hastalıklarla mücadeledir. Çim, güçlü bir gövdesi olmadığı için diğer bitkilere oranla çevresel stres faktörleri gibi abiyotik ve biyotik faktörlere daha duyarlıdır. Özellikle sürekli kullanıma açık olan golf ve futbol sahalarındaki yıpranmalar daha fazla olduğundan hastalık bulaĢma riski de artar. Hastalıklara karĢı zamanında önlem alınmadığında ya da doğru yöntemlerle mücadele edilmediğinde çim alanın tamamının kaybedilmesine varan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çim hastalıklarının çok önemli bir bölümü fungal kaynaklıdır. Bu çalıĢmada, çim alanlarda en yaygın görülen ve en fazla ekonomik zarara neden olan fungal hastalıkların etmenleri, belirtileri (simptomları), enfeksiyon koĢulları, konukçuları ve uygun mücadele yöntemleri hakkında bilgiler ele alınmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Çim bitkileri, fungal hastalık, mücadele yöntemleri