Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi


Özkütük N. , Orgun F. , Baysan A.

Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

                                                         Nilay ÖZKÜTÜK Fatma ORGUN Aydan BAYSAN

                                                         Ege Üniversiitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir / Türkiye,

                                    E-posta: nilayozkutuk@gmail.com, fatmaorgun@gmail.com, aydanbaysan@gmail.com

Amaç: Mobil öğrenme (m-öğrenme) ortamının tercih edilmesi, mobil cihazların kullanılması; bireylerin bu teknolojileri kabullenmeleri ve benimsemeleriyle ilişkilidir. Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin m-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada, veriler Ege bölgesinde bulunan üç farklı devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 678 hemşirelik öğrencisinden tanıtıcı bilgi formu ve Mobil Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği (MÖHÖ) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı yüzde dağılımları, ortalama, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için gereken etik kurul, kurum izinleri ve katılımcılardan onam alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %84,4’ü kadın, yaş ortalaması 20,73 (±1,60)’tür. Ayrıca öğrencilerin %25,5’i birinci, %22,9’u ikinci, %22,9’u üçüncü ve %28,8’i dördüncü sınıfta öğrenim görmektedir. Gelir düzeyine bakıldığında ise öğrencilerin %40,9’unun düşük, %50,0’sinin orta ve %9,1’inin yüksek gelire sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin mobil öğrenme

hazırbulunuşluk düzeylerinin, 4.44-5.29 puan aralığında olduğu ( =5,19) ve “Kısmen Katılıyorum” düzeyine denk geldiği belirlenmiştir. Ayrıca MÖHÖ’den aldıkları toplam puan ortalaması 88,33(SS=17,64)’tür. Öğrencilerin MÖHÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyete göre anlamlı fark görülmezken (p=0,702); gelir düzeyi (p=0,008), sınıf düzeyi (p<0,001) ve yaş gruplarına (p=0,056) göre anlamlı fark olduğu saptanmıştır.

Sonuç: M-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi birçok faktörden etkilenmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin m-öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının kısmen yüksek olması, hemşirelik eğitimini desteklemek amacıyla öğretim sürecine m-öğrenme teknolojilerinin dâhil edilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mobil öğrenme, M-öğrenme, Hazırbulunuşluk, Hemşirelik öğrencileri, Hemşirelik eğitimi