A study on revealing the dynamics of organizational change from employees’ perspective


Tekin İ., Ayyıldız Ünnü N. A.

Trends in Business and Economics, vol.36, no.1, pp.71-82, 2022 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.54614/tbe.2022.943586
  • Title of Journal : Trends in Business and Economics
  • Page Numbers: pp.71-82

Abstract

Organizational change is a subject that is frequently studied due to the effects it creates at various levels, such as; individual, group, and organizational level. However, the number of studies that question the experiences of the employees in the change process in a holistic way from the perspective of the employee, manager and workplace doctor is limited. Thus, in this study, it was questioned how employees in different levels and roles, who actively participated in and were affected by a radical change, such as organizational merger, perceived the change and how they managed this process. The research was carried out by using a mixed-method ap- proach, covering the views of employees, managers and workplace doctors. In the quantitative part of the research, the relationships between organizational change and sub-dimensions were revealed. In-depth inter- views were used along with the survey to better understand the nature of organizational change.

Örgütsel değişim birey, grup, örgüt düzeyinde yarattığı etkiler nedeniyle üzerine sıklıkla çalışılan bir konudur. Bununla birlikte çalışanların değişim sürecinde deneyimlediklerini çalışan, yönetici ve işyeri hekimi bakış açısıyla bütünsel şe- kilde sorgulayan çalışma sayısı sınırlıdır. Nitekim, bu çalışmada örgütsel birleşme gibi köklü bir değişim sürecine bilfiil katılan ve bu süreçten etkilenen farklı kademe ve rollerdeki çalışanların değişim sürecini nasıl algıladıkları ve yönettikleri sorgulanmıştır. Araştırma; çalışanlar, yöneticiler ve işyeri hekimleri üzerine karma yöntem tercih edilerek gerçekleştiril- miş, böylece değişim sürecini etkileyen ve bu süreçten etkilenen tüm tarafların görüşleri dikkate alınmıştır. Araştırma- nın nicel kısmında; örgütsel değişim ve alt boyutları olan “değişime hazırlık” boyutunun “değişime bakış açısı”ve “de- ğişimin genel başarısı” ile; “değişimden etkilenme boyutunun”, “değişime direnç” ile; “değişime bakış açısı” boyutunun “değişimin genel başarısı” ile arasında pozitif yönlü; “değişime hazırlık boyutunun” ise değişime direnç ile negatif yönlü ve anlamlı ilişkilerinin olduğu ortaya konmuştur. Nitel kısımda ise derinlemesine görüşmelerle ulaşılan görüşler nitel içerik analizine tabi tutularak değişimin doğasına ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.