Gebelikte Uyku Kalitesini Arttırmaya Yönelik Uygulanan Eğitim Programının Maternal Uyku Kalitesine Etkisi


Soğukpınar N.

4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi , Bolu, Turkey, 20 - 23 February 2020, pp.2-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2-3

Abstract

Amaç: Üçüncü trimesterde gebelere verilen uyku eğitimin, maternal uyku kalitesine etkisini incelemektir. Yöntem: Randomize kontrollü olan bu çalışma, Konya Dr.Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Gebe Okulunda yürütülmüş olup, araştırma tarihinde birime başvuran primipar gebeler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü için G*Power programı kullanılmış, %80 güç, %5 hata ve 0.3 etki büyüklüğü (orta düzey etki) ile her grupta en az 90 gebe olarak hesaplanmıştır. Toplamda 319 gebeye ulaşılmıştır. Bu gebelerden 67 gebe, çalışmaya dahil edilme kriterlerine sahip olmadığından dolayı araştırmaya alınmamış ve randomizasyona 252 gebe dahil edilmiştir. Randomizasyon bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama süresince müdahale grubundan 31, kontrol grubundan 32 gebe farklı nedenlerle çalışmadan çıkarılmış ve toplamda 181 (müdahale=90,kontrol=91) gebe ile çalışma sonlandırılmıştır. Tüm gebelerle birinci görüşmede Kişisel Bilgi Formu, Kurs Bilgi Formu, Pittshburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKI) ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği (GÖYE) uygulanmıştır. Müdahale Grubundaki gebelere iki seanslık uyku eğitimi verilmiş, Kontrol Grubuna ise rutin uygulama yapılmıştır. Müdahale ve Kontrol Grubu ile dört hafta sonra telefon görüşmesi yapılarak tüm veri toplama formları ikinci kez uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan gebelerin sosyodemografik özellikleri, sağlık durumu/alışkanlıkları ve uyku özellikleri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ve grupların benzer özellikte olduğu görülmektedir. Gebeler arasında uyku sorununa neden olan en önemli faktörün ise sık idrar çıkmak olduğu tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki gebelerin ön-son test sonuçlarına göre Bilgi Formu, Kaliteli Uyku Varlığı, PUKI ve GÖYÖ toplam puanları açısından anlamlı bir fark yok iken, Müdahale Grubundaki gebelerde anlamlı fark saptanmıştır. Sonuç: Gebelikte verilen uyku eğitimi, maternal uyku kalitesinin artmasında etkili olmuştur. The Effect of the Training Program on Increasing Sleep Quality in Pregnancy to Maternal Sleep Quality Aim: The aim of this study is to investigate the effects of sleep education in the third trimester on maternal sleep quality. Method: This is a randomized controlled study. Primiparous pregnant women who applied to Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Maternity and Children Hospital Pregnancy School constitute the universe of the study. The sample size G * Power program with 80% power, 5% error and effect size 0.3 (moderate effect) is received at least 90 women in each group was calculated. A total of 319 pregnant women were reached. 67 pregnant women were not 4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi / 20-23 Şubat 2020 / Bolu Koru Hotels Spa and Convention included in the study because they did not have inclusion criteria and 252 pregnant women were included in the randomization. 31 pregnant women from the intervention group and 32 pregnant women from the control group were excluded from the study and the study was terminated with a total of 181 pregnant women (intervention = 90, control = 91). All pregnant women in the first meeting were randomized and then both groups Personal Information Form, Course Information Form, Pittshburg Sleep Quality Index (PUKI) and the General Self-Efficacy Scale were applied. Pregnant women in the intervention group were given two sessions of sleep training and the control group received only routine treatment. Four weeks later, telephone interviews were made with the Response and Control Group and the questionnaires were administered for the second time. Results: When sociodemographic characteristics, health status / habits and sleep characteristics of pregnant women were examined, it was found that there was no significant difference between the groups. The most important factor causing the sleep problem among pregnant women have been identified as frequent urination. According to the pre-post test results of the control group, there was no significant difference in terms of Data Form, Quality Sleep Presence, PUKI and GASQ total scores, but there was a significant difference in the Pregnancy Intervention Group. Conclusion: Sleep education during pregnancy was effective in improving maternal sleep quality. Key words: Pregnant, sleep, sleep quality Anahtar Kelimeler: Gebe, uyku, uyku kalitesi