Oral İmmünoterapi Tedavisi İçin 4-5 Yaşı Bekleyelim mi?


Creative Commons License

Yılmaz E. , Duman Şenol H. , Gülen F. , Demir E.

15. Uluslararası Katılımlı Çocuk Astım ve Alerji Kongresi, Muğla, Turkey, 30 October - 02 November 2021, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97

Abstract

Oral İmmünoterapi Tedavisi İçin 4-5 Yaşı Bekleyelim mi?

Handan Duman Şenol1, Ezgi Topyıldız1, Figen Gülen1, Esen Demir1
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı

Deneyim ve hedefler: Oral Immünoterapi (OİT), dört-beş yaşına kadar tolerans gelişmeyen IgE aracılı besin alerjierinde uygulanan tedavidir. 4-5 yaştan küçük, anafilaksi riski yüksek hastalarda OİT uygulanabileceği tartışılmaktadır. Çalışmamızda 48 aydan küçük inek sütüyle OİT uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını, daha büyük hastalarla karşılaştırmayı amaçladık.

Metotlar: 2009-2020 yılları arasında yaşları 5-160 ay aralığında süt OİT uygulanan 110 hasta çalışmaya alındı. 48 aydan küçük ve büyük olmak üzere iki grupta değerlendirildi. Demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, besin yükleme test (BYT) ve OİT bulguları retrospektif olarak kaydedildi.

Sonuçlar: Hastaların %53,3’ü erkek, %39,1(n:43)’i 4 yaştan küçüktü (<1 yaş n:14). Yaş ortalamaları küçük ve büyük grupta sırasıyla 25,0±14,5 ay ve 70,4±26,3 aydı. İnek sütü spIgE(f2):20,0(0,7-874) kU/L, TIgE:191,0(3,9- 3071) kU/L, eozinofil:%4,3±2,9, deri prik test (DPT) endürasyon çapı 10,0±5,8 mm ve BYT’de ortanca reak- siyon dozu 99,0(0,7-1650,0)mg(3cc) idi. Oral immünoterapi idame faza ulaşma süresi 19,4±6,8 haftaydı.

Hastaların 76(%69,1)’inde OİT esnasında yan etki (deri, solunum, GIS bulguları ve anafilaksi sırasıyla %42,7, %23,6, %17,3 ve %15,5) gelişti.

Gruplar karşılaştırıldığında küçüklerde başvuruda deri bulguları daha sıktı (p<0,01), BYT’de öksürüğe daha az rastlandı (p:0,034). Başlangıç-idame faz süresince gelişen reaksiyonlar açısından iki grup arasında fark yokken, idame fazda büyük hastalarda daha sık reaksiyon gözlenmişti(p:0,026). Anafilaksi sıklığı açısından fark yoktu(p>0,05). Hastaların yakınma yaşları, cinsiyetleri, f2, TIgE, eozinofil sayıları, DPT endurasyon çap- ları, BYT reaksiyon zamanları, kümülatif dozları, idameye ulaşma süreleri arasında fark yoktu.

Bir yaş altı hastalarda idameye ulaşma zamanı belirgin olarak daha kısaydı(p:0,036). BYT esnasında hiç ök- sürük gelişmemişken hepsinde döküntü gelişmişti ve bu >1 yaşa göre anlamlıydı (sırasıyla p: 0,01, p:0,02). Oral immünoterapi esnasında 8 hastada(%57) yan etki gelişirken anafilaksi hiç gözlenmedi (p>0,05).

Kararlar: İnek sütü ilk 4 yaşta %50’ye varan doğal tolerans olabilmesine karşın, OİT yapılan küçük hasta- larda sürenin daha kısa olması ve yan etkilerin benzer olması nedeniyle, anafilaksi riski yüksek, tolerans gelişmesi beklenmeyen hastalarda izlemde ölümcül anafilaksilerin önlenmesi, hasta ve ailesinin yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla OİT küçük yaşlarda da düşünülebilecek bir tedavi şeklidir.

Anahtar Kelimeler : advers reaksiyon, anafilaksi, çocuk, oral immünoterapi