Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik


Creative Commons License

Ocak Karabay Ş. , Bilir Seyhan G. , Ası D.

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.213-236, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.7816/sed-05-02-06
  • Title of Journal : Sanat Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.213-236

Abstract

The aim of this study is to analyze original and creative material examples developed by teacher candidates under the theme of “child rights” in “Material Development” course with art and aesthetic perspective. In this qualitative study, these materials were analyzed via document analysis. The materials were assessed with teacher candidates, and as a group they had discussion on their thoughts about experiences in this process. By using abstract concepts and gains, researchers aimed to increase teacher candidates’ social awareness. In this process, “child rights” was determined as theme for the purpose of using in material development. Under the supervision of researchers, teacher candidates developed their original materials by using different materials, as individual or group. Time was given to teacher candidates for researching the theme in detail, and sharing their findings with the rest of the class, so whole class discussed about the sketches of their designs. In early years, connections which children establish with art and aesthetic are going to contribute to having a lasting interest to art and developing important art and aesthetic skills. Preschool education teachers’ attendances to courses with rich art and aesthetic content, being equipped with these subjects, and having such experiences are seen as an important opportunity for teacher candidates to be able to train creative children with art and aesthetic skills.

Keywords: Early childhood period, art, aesthetic, creativity, preschool teacher, material design

Bu çalışmanın amacı, “Materyal Geliştirme” dersinde, öğretmen adaylarının “çocuk hakları” teması çerçevesinde ürettiği özgün ve yaratıcı eğitim materyallerine yönelik örnekleri incelemektir. Bu nitel çalışmada araştırmacılar, öğretmen adaylarının çocuk hakları teması kapsamında sanatsal ve estetik bakış açısıyla geliştirmiş oldukları materyalleri doküman inceleme yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Materyaller öğretmen adaylarıyla değerlendirilmiş, bu süreçte yaşamış oldukları deneyimlerle ilişkili görüşleri grup olarak tartışılmıştır. Okul öncesi eğitiminde yaygın olarak kullanılan somut kavramlardan ziyade daha az tercih edilen soyut kavramlar ve kazanımların kullanımına yönelik bilgilendirmelerle öğretmen adaylarının sosyal farkındalıklarının artırılması üzerine çalışılmıştır. Bu süreçte materyallerin tasarımlarında kullanılacak olan tema “çocuk hakları” olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar gözetiminde, öğretmen adayları amaca yönelik özgün artık materyaller kullanarak bireysel ya da grup olarak tasarımlarını gerçekleştirmişlerdir. Öğretmen adaylarına temayla ilişkili derinlemesine araştırma yapmaları ve bulduklarını paylaşmaları için zaman verilmiştir. Ders kapsamında, bu araştırmaları paylaşılarak yapacakları ürünlerin eskizleri üzerinden görüşler hep birlikte tartışılmıştır. Erken dönemde, çocukların sanat ve estetikle kurdukları bağlantılar sanata duyulacak ilginin oluşturulmasına ve sanat ve estetikle ilgili önemli becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında sanat ve estetik konularını uygulamaya geçirebilmeleri için lisans eğitimlerinde bu konulara yönelik zengin içerikli eğitimler almaları, donanımlı olmaları ve deneyim kazanmaları yaratıcı, sanatsal ve estetik duyuları gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, sanat, estetik, yaratıcılık, okul öncesi öğretmen, materyal tasarım