Doğum eyleminde SP6 noktasına uygulanan akupesürün doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisi- S44


Türkmen H., Çeber Turfan E.

3. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.63

  • Basıldığı Şehir: Bolu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.63

Özet

S-44 Doğum Eyleminde Sp6 Noktasına Uygulanan Akupesürün Doğum Ağrısına Ve Doğum Eyleminin Süresine Etkisi

ÖZET

Amaç

Doğum eyleminde SP6 noktasına uygulanan akupresürün gebelerde

algılanan doğum ağrısına ve doğum eyleminin süresine etkisini belirlemektir.

Gereç-Yöntem

Randomize kontrollü deneysel çalışma Mart 2015-Aralık 2015 tarihleri

arasında Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Doğum Salonunda 30 gebe

deney, 30 gebe ise kontrol grubunda olmak üzere toplam 60 gebe ile

gerçekleştirilmiştir. Randomizasyon zarf çektirme yöntemiyle sağlanmıştır.

Zarfların içine 30 adet kontrol, 30 adet deney grubu yazılı kağıtlar

konulmuştur. Yapılan power analizinde araştırma örneğinin α=0.05 ile

%95 güce sahip olduğu belirlenmiştir. Doğum eyleminin aktif fazında ve

geçiş fazında her kontraksiyonda deney grubunun SP6 noktasına

akupresüre uygulanmış, kontrol grubunun SP6 noktasına dokunulmuştur.

Doğumun aktif ve geçiş fazında her uygulamalardan sonra algılanan

ağrı düzeyi belirlenmiştir. Aktif ve geçiş fazındaki algılanan ağrı düzeylerinin

ortalamaları alınmıştır. Her iki SP6 noktasına akupresür ve dokunma,

doğum eyleminin aktif fazında (Servikal Dilatasyon 4-7 cm) ve geçiş

fazında (Servikal Dilatasyon 8-10 cm) bir kontraksiyonun başlangıcından

bitimine kadar geçen süre içinde elin başparmakları ile uygulanmıştır.

Kontraksiyon aralarında uygulamaya son verilmiştir. Verilerin toplanmasında

Gebe Tanıtım Formu, Partograf Formu, Sayısal Ağrı Değerlendirme

Ölçeği, memnuniyeti ölçmeye ilişkin soru formu kullanılmıştır.

Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare Testi, Fisherin kesin testi, Mann

Whitney U Testi kullanılmıştır.

Bulgular

Deney grubunun aktif fazda algılanan ağrı şiddeti ortalama 7,17±0,89,

kontrol grubunda ise 7,66 ±0,71 saptanmıştır (p=0.002). Deney grubunun

geçiş fazında algılanan ağrı şiddeti ortalama 9,85±0,24, kontrol grubunda

ise 9,87 ±0,27 saptanmıştır (p=0.478). Doğumun I. evresinin süresi deney

grubunda 4,88 ±0,85 saat, kontrol grubunda ise 5,56 ±0,66 bulunmuştur

(p=0.001). Deney grubunun kontrol grubuna göre uygulanan yöntemden

memnun kaldıkları ve bu yöntemi başka gebelere de önerecekleri saptanmıştır

(p<0.05).

Sonuç

Çalışmamızda, akupresür uygulamasının gebenin doğum deneyimi

üzerinde doğum ağrısını azaltarak ve doğum süresini kısaltarak olumlu

etkisi olduğu ve memnuniyeti arttırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: akupresure;SP6 noktası;doğum ağrısı;doğum

süresi;memnuniyet