KLINIK ÖRNEKLEMDE KENDINE ZARAR VERME DAVRANIŞININ YAYGINLIĞI VE İLIŞKILI FAKTÖRLER: PILOT ÇALIŞMA


Creative Commons License

Şentürk Pilan B. , Özcan T. , Barankoglu İ. , Apak F., Dalkılıç M. , Bildik T.

55.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25

Abstract

SS-20 KLINIK ÖRNEKLEMDE KENDINE ZARAR VERME DAVRANIŞININ YAYGINLIĞI VE İLIŞKILI FAKTÖRLER: PILOT ÇALIŞMA Birsen Şentürk Pilan, Tuğçe Özcan, İlayda Barankoğlu, Fatma Apak, Meryem Dalkılıç, Tezan Bildik Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir AMAÇ: Ergenlik döneminde sık görülen ve son yıllarda yaygınlığı artmakta olan Kendine Zarar Verme Davranışı (KZVD), önemli bir ruh sağlığı sorunudur. Favazza (1998) tarafından KZVD, kişinin yaşamını sonlandırma amacı olmaksızın kasıtlı olarak ve tekrarlayıcı biçimde beden dokularına zarar vermesi olarak tanımlamıştır. KZVD’nın sıklığı, ergenlerin katıldığı toplum örneklemli çalışmalarda %14-40, klinik örneklemli çalışmalarda da %40-61 arasında bildirilmiştir. YÖNTEM: Çalışmada, 1 Nisan 2019-30 Haziran 2019 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Ergen Birimi’ne ilk kez başvuran ve ön görüşmesi yapılan, 13-18 yaş arası gençlerin kendine zarar verme davranışı yaygınlığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden olgulara, ön görüşmede Kendine Zarar Verme Davranışı Değerlendirme Envanteri (KZVDDE), Duygudurum Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (DDGÖ), İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), Kısa Septom Envanteri (KSE), Beck Depresyon Envanteri verilmiştir. Bu bildiride 3 aylık ön veriler sunulacaktır. BULGULAR: 101 olgunun, 66 (%65,3)’sı kız, 35 (%34,7)’ı erkektir. Olguların yaş ortalaması 14,94±1,51’dir. 101 olgunun 52 (%51,5)’de KZVD var, 49 (%48,5)’da KZVD yoktur. 17 (%16,8) olguda intihar girişimi mevcuttur. En sık görülen KZVD şekilleri, kesme (n=31, %59,6) ve kendini set bir yere çarpma veya kendine vurma (n=31, %59,6) dır. Olgular, KZVDDE’de affekt regulasyonu (3,32 ±1,76), sıkıntıyı etiketleme (2,48±1,83), kişilerarası etkileşim (2,09±1,47), çözülmeyi önleme (1,90±1,74), özkıyımı önleme (1,88±1,87) işlevlerinden en yüksek puanları işaretlemişlerdir. Beck Depresyon Envanteri puanı ve İOÖ Toplam Puanı KZVD olanlarda anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,001, p<0,001). KSE tüm alt ölçek puanları KZVD olanlarda anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,001). DDGÖ alt ölçeklerinden strateji, dürtüsellik ve netlik alt ölçek puanları KZVD olanlarda olmayanlardan anlamlı olarak daha yüksektir (p<0,001). SONUÇ: Bu çalışmanın ön verilerinde çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniğine başvuran ergenlerde KZVD oldukça yaygın olduğu ve KZVD olmayan ergenlere göre KSE, Beck Depresyon Envanteri ve İOÖ punlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ergen, kendine zarar verme, klinik örneklem