KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME


Macit D., Yeşilay R., Macit A.

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.44, pp.5192-5203, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 44
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Social Sciences Studies Journal
  • Page Numbers: pp.5192-5203

Abstract

ÖZ

Toplumsal cinsiyet, insanların yaşamları için birçok etkiye sahiptir, ancak en önemlilerinden biri, insanlar arasındaki eşitsizliğin temelini oluşturmasıdır. Cinsiyet eşitsizliği konusu dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yıllardır süregelen bir problem olarak devam etmektedir. Sosyo-kültürel bir problem olmasının yanı sıra hem ekonomik hem de siyasal arenada önemli boyutlarda cinsiyet eşitsizliğinden doğan problemler ortaya çıkmaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olarak karşılaşılan eşitsizlik olgusu kendisini ekonomik alanda daha çok hissettirmektedir. Kadınların ekonomik hayata katılımlarının önünde bir engel olan cinsiyet algısı, emeğin etkin kullanımının önünde temel bir kısıt oluşturmakta ve gelir dağılımı, ekonomik büyüme gibi temel makro iktisadi konularda problemler yaratmaktadır. Bu bağlamda cinsiyet eşitsizliği problemi tüm sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde yalnızca rakamların azaltılması açısından değil aynı zamanda ekonomik gelişimin önündeki temel bir engelin kaldırılması açısından da vurgulanması gereken önemli bir konudur. Çalışma, kadınların ekonomik katılım bakımından istenen seviyede olmadıklarından hareketle ekonomik katılımı engelleyen faktörlerin detaylı incelemesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kadınların ekonomik katılımı çerçevesinde Türkiye’nin hem kendi içsel gelişimi hem de G-20 üyesi ülkeler havuzundan seçilmiş diğer ülkelerle kıyaslaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla pek çok oran ve kriter değerlendirmeye dahil edilmiş ancak elde edilebilen verilerde düzensizliklerden ötürü kimi durumlarda farklı yılların başlangıç ve bitiş değerleri kullanılmak zorunda kalınmıştır. Bu kısıta rağmen çalışma en optimal biçimde yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Katılım, Cinsiyet Eşitsizliği.