Kuramsal Bakış Acısıyla Proje Yaklaşımı


Creative Commons License

Karabay Ş. , Yılmaz H.

EGITIM ARASTIRMALARI, ss.92-101, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: EGITIM ARASTIRMALARI
  • Sayfa Sayıları: ss.92-101

Özet

Günümüzde, okulöncesi ve ilköğretim birinci kademedeki eğitim programlarında popüler bir yaklaşım olarak kullanılan proje yaklaşımının tarihi uzun bir geçmişe sahiptir. John Dewey'in eğitime ilişkin görüşleri doğrultusunda şekillenen proje yaklaşımı, çocuğun çeşitli kaynakları kullanarak grup içinde işbirliğine dayalı, derinlemesine araştırma ve inceleme yapma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca, bu yaklaşım sürekli yaşantı gerektiren etkinlikler yoluyla öğrenmenin daha da zenginleşmesini sağlamaktadır. Farklı eğitim programları ile kolaylıkla bütünleşebilen, tamamlayıcı ve zenginleştirici bir özelliğe sahip olan proje yaklaşımı ülkemizde giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, gelecekte yapılması planlanan çeşitti proje çalışmalarının daha nitelikli ve teorisine uygun biçimde gerçekleştirilmesine ışık tutacak temel bir kuramsal çerçeve sunmaktır.

Anahtar Sözcükler: Proje yaklaşımı, yaşantı ve öğrenme, eğitim programı. 

Recently, one of the most popular approaches in early childhood education programmes is project approach that has a long history. Project approach constructed based on John Dewey's educational philosophy enables children to improve their investigation and observation skills in depth by using various resources based on collaboration. in addition, this approach provides enhanced learning by activities which come from real experiences. Project approach has been started to become widespread in our country as a part of different education programmers because ol its easüy ıntegrated, complementary and enhancing features. The aim of this article is to present basic theoretical perspective to shed light on more qualitative project works that would be planned in the future.

Keywords: Project approach, experience and learning, curriculum.