Üniversite Öğrencilerinde Gıda Okur Yazarlığı, Etiket Okuma ve Beslenme Davranışlarının Belirlenmesi


Öztürk Dönmez R. , Uysal Toraman A.

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Edirne, Turkey, 3 June - 04 July 2021, pp.22

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22

Abstract

22 19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ Üniversite Öğrencilerinde Gıda Okur Yazarlığı, Etiket Okuma ve Beslenme Davranışlarının Belirlenmesi Dr. Renginar ÖZTÜRK DÖNMEZ 1 , Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN1 , Öğr. Yazın BASKAN1 , Öğr. Onur CEYLAN1 1Ege Üniversitesi, Amaç: Bu araştırmanın amacı, bir üniversite öğrencilerinin, genç yetişkin yaş grubundaki öğrencilerinin gıda okuryazarlığı, etiket okuma alışkanlığı, beslenme davranışları ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı ilişkisel tipteki araştırmanın evrenini 2019-2020 yılında İzmir’de yer alan bir üniversitenin öğrenci köyünde kalan 18-29 yaş grubundaki öğrenciler oluşturmuştur (N=1600). Araştırma örneklemini gönüllü katılım ile 324 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri üniversite öğrencilerin kişisel bilgileri, gıda okuryazarlığı, etiket okuma ve beslenme alışkanlarını içeren “Birey Bilgi Formu(17 soru)” ve “Gıda Okuryazarlığı Kısa Formu” (GOKF) ile toplanmıştır. GOKF’dan en az 9, en fazla 52 puan alınmaktadır. Puan artıkça gıda okuryazarlığı artmaktadır. Araştırmanın yürütülmesi için etik kurul izni alınmıştır. Analizde sayı-yüzde-ortalama, t-test ve varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrenci köyünde kalan üniversite öğrencilerinin yaş ortalaması 21.08±2.04 olup, %70.7’si kadındır. Öğrencilerin %21.1’i Tıp, %19.1’i Mühendislik ve %14.2’si Hemşirelik fakültesinde öğrenim görmekteydi. Öğrencilerin %25.6’sı 1 yıldan daha az, %20.7’si 4 yıldır öğrenci köyünde kalmaktaydı. Öğrencilerin %71.3’ü normal kiloda olup, %58’i kendilerini “kısmen” bilinçli bir gıda tüketici olarak algılamakta, %37’si gıda ile bilgiyi aile-arkadaştan, %31.8’i sosyal medyadan almaktaydı. Paketli ürün satın alırken öğrencilerin %53.1’i etiketini çoğunlukla okumakta, %33’ü etiketi okuduktan sonra ürünü almaktan vazgeçmektedir. Öğrenciler gıda ürünü satın alırken en fazla oranda son kullanma tarihi (%77.8), hijyenhazırlanma koşulları (%54) ve ürünün fiyatına (%48) dikkat etmekteydi. Üniversite öğrencilerinin %33’ü her zaman kahvaltı yapmakta, %54.6’sı tatmadan önce tuz dökmekte, %21.6’sı en az bir öğünde meyve, sebze, %27.8’si hayvansal gıda tüketmekte, %93.5’i bazen televizyon ve bilgisayar karşısında yemektedir. GOKF toplam puan ortalaması 35.54±6.28’di. Öğrencilerin kendilerini bilinçli gıda tüketici olarak görüp görmedikleri, etiket okuma sıklığı ve gıdalar ile bilgi edindikleri kişi/yere göre gıda okuryazarlığı puanının farklılaştığı belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Üniversite öğrencilerin çoğunluğunun normal kiloda olduğu, orta düzeyde gıda okuryazarlığına sahip oldukları, gıda etiketi okuma tutumlarının istendik olmasına karşın, beslenme davranışlarının geliştirilmesi gerekmektedir.Öğrencilere gıda okur yazarlığı farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler yapılması önerilir. ANAHTAR KELİMELER: üniversite öğrencisi, gıda okuryazarlığı, etiket okuma, beslenme.