Farklı Kurutma Sürelerinin Doğal Diş Rengi Üzerine Etkisi


Özdemir Akkuş N., Şahan M. H. , Tüzünsoy Aktaş R. , Aladağ A.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.277

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.277

Özet

Amaç: Doğal diş renginin dişin hidrate ya da dehidrate olmasıyla değişim gösterdiği bilinmektedir. Uzun süren adhesiv simantasyon

işlemlerinde ya da çoklu kompozit restorasyonların yapımı sırasında dişler, işlem süresine de bağlı olarak uzun süreli dehidratasyona

uğrayabilirler. Bu durum, özellikle alttan diş rengini yansıtabilecek kadar ince estetik restorasyonların final rengini

etkileyebilir. Bu çalışmada, farklı kurutma sürelerine maruz kalan ön grup doğal dişlerin süreye bağlı olarak renk değişimlerinin

karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya sağ üst santral, lateral ve kanin dişlerinde daha önce hiçbir restorasyon yapılmamış 30 gönüllü dahil edilmiştir

(n=30). Her bir santral, lateral ve kanin dişin başlangıç renk değerleri spektrofotometre (Vita Easy Shade) ile ölçülmüş ve kaydedilmiştir.

Her bir diş için ölçümler öncesinde 20 saniyelik yıkama ve kurutma uygulanmış sonrasında ağızda tamizolasyon sağlanmıştır.

Kurutulup hazırlanan dişlerin 10. 20. ve 30. dakika sonunda tekrar renk değerleri ölçülmüş ve CIE Lab sistemine göre

kaydedilmiş ve renk değişimleri (ΔE) hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Tek Yönlü Varyans Analizi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Gruplar arası ikili karşılaştırmalar Bonferroni testi ile yapılmıştır (p<0.05).

Bulgular: Her diş grubu için zamana bağlı olarak ΔE değerinde artış olduğu görülmüş ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu

saptanmıştır. Ayrıca Lab değerleri için de zamana bağlı oluşan değişim her grup için istatitistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç: Doğal diş rengi, dişin dehidratasyona uğraması sonucu değişmektedir. Bu değişim, sürenin uzamasına bağlı olarak da

farklılık göstermektedir. Özellikle dişlerin uzun süreli kuru kalmasını gerektiren işlemler sırasında, sürenin uzaması halinde bu

durumun restorasyonun nihai rengini etkileyeceği unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.