DOES THE SELF-EFFICACY OF THE TEACHERS WHO HAVE INCLUSIVE STUDENTS IN THEIR CLASS AND OF THE ONES WHO DO NOT DIFFER?


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science/Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.35, pp.303-324, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 35
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science/Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.303-324

Abstract

The children in preschool period, the game has an effect in which every child participates

willingly and savorily, and which activates the imaginary world and creativity

of the child. The aim of this study is to determine the self-efficacy of preschool

teachers who teaches in the inclusive classes regarding game teaching. In this study

has been carried out using descriptive survey method and the data have been collected

through "Personal Information Form" which has been prepared for the

preschool teachers in the inclusive schools by the researchers and "Preschool Period

Game Teaching Self-Efficacy Questionnaire" developed by Kadim (2012).

The study in which the differences have been determined by using Chi-Square test

and Mann Whitney U. It has been found out that having an inclusive student in the

class or not does not constitute a statistically significant difference in the game

planning, application, assessment and, professional self-efficacy sub-dimensions of

the teachers, the type of the school constitutes a statistically significant difference

in the planning and application self-efficacy sub-dimensions regarding game teaching

of the teachers who do not have inclusive students in their classes. As a result,

the game should be thought as an important part of the education in preschool

education and should be included in in-class activities.

Keywords: Self-efficacy, game teaching, preschool teacher

Okul öncesi dönemde oyun, her çocuğun isteyerek ve zevk alarak katıldığı, hayal

dünyasını, yaratıcılığını harekete geçirici bir etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada

kaynaştırma sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin, oyun öğretimine

ilişkin öz-yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma betimsel tarama yöntemi

ile gerçekleştirilerek, veriler kaynaştırma eğitimi verilen okul öncesi dönemde

görevli öğretmenlere yönelik araştırmacıların hazırladığı ''Kişisel Bilgi Formu” ve

Kadim (2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönemde Oyun Öğretimi Özyeterlik

Anketi” ile toplanmıştır. Kay kare testi ve Mann Whitney U analizi kullanılarak

analiz edilmiştir. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumunun,

öğretmenlerin oyun özyeterliliklerinin planlama, uygulama, değerlendirme, mesleki

öz-yeterlik alt boyutlarının hiçbirinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, çalıştıkları

okul türünün ise sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan öğretmenlerin

oyun etkinliklerini planlama ve uygulama özyeterliği alt boyutlarında anlamlı bir

farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi eğitimde oyun, eğitim-öğretimin bir parçası olarak düşünülmeli ve sınıf içi etkinliklerde oyuna yer

verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Öz-yeterlik, oyun öğretimi, okul öncesi öğretmeni