Doğumhanede çalışan ebelerin gebe bilgilendirme sınıfı/okuluna katılmış olan gebeler ile doğum deneyimleri"


Ulucan M., Yücel U.

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 11 - 14 November 2021, pp.235-236

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.235-236

Abstract

Giriş-Amaç: Doğuma hazırlık eğitimleri; kendi bedenini yönetebilme fırsatı veren, bedeninin farkındalığına vararak doğumu eşsiz bir deneyim olarak algılamalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma doğumhanede çalışan ebelerin gebe bilgilendirme sınıfı veya gebe okuluna katılmış olan gebeler ile olan doğum deneyimlerinin incelenmesi, gebe okullarının doğuma katkılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Fenomenolojik desenli niteliksel çalışma olarak yürütülen bu çalışma da 18 ebe ile görüşülmüştür. Araştırma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem türünden olan ölçüt örnekleme yöntemi, kartopu örnekleme yöntemi ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri birinci araştırmacı tarafından katılımcılarla Google Meet, Zoom uygulamaları ve telefon ile bireysel derinlemesine görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşmeler video kaydı veya ses kaydına alınmıştır. Araştırma verileri MaxQda 2020 nitel veri analiz programında araştırmacılar tarafından analiz edilmiştir. Verilerin analizinde araştırma kapsamındaki tema ve kodları oluşturmak amacı ile tümevarımcı niteliksel içerik analizi ve tematik analiz kullanılmıştır. Bu çalışmada niteliksel araştırmayı raporlamak için konsolide kriterler kılavuzu (COREQ) kontrol listesi kullanılmıştır. Bulgular: Ebeler ile yapılan görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizi sonucunda; gebe okullarının yarattığı farklılıklar, gebe okullarına katılımın sunduğu avantajlar ve gebe okullarına katılımın önündeki engeller olmak üzere üç ana tema elde edilmiştir. Gebe okullarının yarattığı farklılıklar temasında üç kategori, gebe okullarına katılımın sunduğu avantajlar temasında iki kategori, gebe okullarına katılımın önündeki engeller temasında üç kategori olmak üzere sekiz alt kategori belirlenmiştir