Effects of EC level of the nutrient solution on yield and fruit quality of tomatoes


Tüzel I. , Tüzel Y. , Gül A., Eltez R. Z.

Acta Horticulturae, cilt.559, ss.587-592, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier