DOES ANORECTAL MANOMETRY WITH RECTO-ANAL INHIBITORY REFLEX (RAIR) EXAMINATION DECREASE RECTAL BIOPSY REQUIREMENT IN PATIENTS WITH REFRACTORY CONSTIPATION?


Divarcı E. , Karayazılı A. M. , Dökümcü Ü. Z. , Çelik A. , Ergün M. O. , Özok M. G.

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019, pp.119-120

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.119-120

Abstract

Aim of the study: Short segment Hirschsprung disease is frequently suspected in children

with refractory constipation. In this study, we aimed to report our manometric findings and

rectal biopsy results in patients with refractory constipation.

Methods: We retrospectively analysed the medical records of children who underwent

anorectal manometry due to refractory constipation between 2015 and 2019. Patients who had

negative recto-anal inhibitory reflex (RAIR) on the manometry underwent rectal biopsy.

Clinical causes were examined in patients who had negative RAIR with positive ganglion

cells on rectal biopsy.

Results: 35 patients (20 M, 15 F) with a median age of 8.7±5 years (1 years-17 years) were

included to study. RAIR was detected as negative in nine patients on manometry (28%). All

of those nine patients underwent rectal biopsy. Ganglion was negative in three of those nine

patients (33%) and diagonsed as Hirschsprung disease. Finally, in three of 35 patients who

underwent anorectal manometry due to refractory constipation were diagnosed as

Hirschsprung disease (8.5%). Rectal biopsy was not performed in 26 patients with RAIR

positive results. Laxative treatment was re-evaluated in those patients. In six patients with

RAIR (-) but ganglion (+) results, major clinical cause was assumed as excessive restal

dilatation due to prolonged chronic constipation period.

Discussion: Functional constipation is the major clinical cause in patients with refractory

constipation. Short segment Hirschsprung disease could be diagnosed very rarely in those

patients. Therefore, anorectal manometry with RAIR examination should be preferred

primarily in patients with chronic refractory constipation before rectal biopsy. In patients with

RAIR (-) results, high clinical and radiological suspect to Hirschsprung disease requires rectal

biopsy.

Amaç: Çocukluk çağında konstipasyon nedeniyle baĢvurup tedavide baĢarı sağlanamayan

olgularda kısa segment Hirschsprung hastalığı genellikle akla gelmektedir. Bu çalıĢmada

tedaviye dirençli konstipasyon nedeniyle anorektal manometri uygulanan hastaların

manometrik bulguları ve biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde 2015- 2019 yılları arasında tedaviye dirençli konstipasyon nedeniyle

anorektal manometri uygulanan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Anorektal

manometride rektoanal inhibitör refleks (RAĠR) negatif saptanan hastalarda rektal biyopsi

uygulandı. Rektal biyopside ganglion durumu değerlendirilerek Hirschsprung hastalığı ortaya

konmaya çalıĢıldı. RAĠR negatif olup rektal biyopside ganglion pozitif saptanan hastalarda

olası klinik nedenler araĢtırıldı.

Bulgular: Tedaviye dirençli konstipasyon nedeniyle anorektal manometri uygulanan 35

hastanın (20 E, 15 K) yaĢ ortalaması 8,7±5 yaĢtı (1-17 yaĢ). Anorektal manometride dokuz

hastada RAĠR negatif saptandı (%28). RAĠR (-) saptanan bu 9 hastanın hepsine rektal biyopsi

uygulandı. Rektal biyopside dokuz hastanın üçünde ganglion saptanamayarak Hirschsprung

hastalığı tanısı kondu (%33). Sonuçta tedaviye dirençli konstipasyon nedeniyle anorektal

manometri uygulanan 35 hastanın üçünde Hirschsprung hastalığı tanısı konmuĢ oldu (%8,5).

RAĠR (+) saptanan 26 hastada rektal biyopsi yapılmadı. Laksatif ve lavman tedavileri

düzenlendi. RAĠR (-) saptanmasına rağmen rektal biyopside ganglion (+) saptanan altı

hastada en sık neden olarak uzun süreli konstipasyon nedeniyle rektumun aĢırı dilatasyonu ve

megarektuma bağlı rektal duyu kaybının azalmıĢ olmasının etkili olduğu düĢünüldü.

Sonuç: Çocuklarda tedaviye dirençli konstipasyon nedeniyle baĢvuran hastaların büyük

çoğunluğunun altında fonksiyonel konstipasyon yatmaktadır. Çok az kısmında kısa segment

Hirschprung hastalığı saptanmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda rektal biyopsiden önce

anorektal manometri yapılarak RAĠR durumu değerlendirilmelidir. RAĠR negatif saptanan

hastalarda klinik ve radyolojik olarak Hirschsprung hastalığından Ģüphelenilirse rektal biyopsi

yapılması tercih edilmelidir.