EBELERİN MENTORLUK UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Kurul Ş., Çeber Turfan E. , Karaca Saydam B. , Soğukpınar N.

E-journal of New World Sciences Academy, cilt.14, ss.12-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.12739/nwsa.2019.14.1.4b0021
  • Dergi Adı: E-journal of New World Sciences Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.12-19

Özet

EBELERİN MENTORLUK UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ Bu araştırma, uzaktan eğitim programı ile ebelik lisans tamamlama eğitimi alan ve çalışan ebelerin mentorluk kavramı hakkında bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmış kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma, Temmuz 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Ebelik Lisans Tamamlama Programı” kapsamında eğitim almakta olan ebeler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, lisans tamamlama eğitimi alan ve ülkemizde farklı birimlerde çalışan ebeler(n=84) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine çalışmaya katılmayı kabul eden ebeler dâhil edilmiştir (n=80). Veriler 28 sorudan oluşan bir anket formuyla toplanmıştır. Ebelerin yaş ortalaması 43.99±3.98 yıldır (min:37, maks:53). Ebelerin %52.5’i hastanede, %37.5’i birinci basamakta çalışmaktadır. Ebelerin %51.3’ünün “mentorluk” kavramını duyduğu, çoğunluğunun (%46.3) gönüllü olarak mentor rolünü üstlendiği saptanmıştır. Mentor ebelerin klinik uygulamalarda; öğrencilerin becerilerini (%93.8) geliştirmelerine yardımcı olma, olumlu geri bildirim verme (%92.3), klinik ortamda birlikte çalışma (%92.3) rollerinde kendilerini sorumlu hissettikleri belirlenmiştir. Ebelerin mentorluk rolünü gönüllü olarak üstlendikleri, çoğunluğunun mentörluk eğitimi almadığı; ancak sertifikalı eğitim alma konusunda istekli oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Mentorluk, Mentor, Klinik Eğitim