Physical Activity Level and Barriers of Second and Third Trimester Pregnant Women.


Creative Commons License

Daşıkan Z. , Güner Ö., Bozkurt T.

Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg, vol.5, no.3, pp.1731-1745, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Adıyaman Üni. Sağlık Bilimleri Derg
  • Page Numbers: pp.1731-1745

Abstract

Amaç: Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestirinde olan sağlıklı gebe kadınların fiziksel aktivite düzeyi

ve engelleri ile etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel niteliktedir. Çalışma Şubat-Mayıs 2016 tarihleri

arasında İzmir de kamusal bir üniversite hastanesinin gebe izlem polikliniğine başvuran ve sağlıklı 246

gebe ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Özellikler Formu, Fiziksel Aktivite Engelleri

Formu ve Egzersiz Davranışları Anketi (EDA) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; spearman korelasyon

analizi, kruskal-wallis varyansı ve mann-whitney U testi kullanılmıştır

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27.85+4.01 ve gebelik haftası ortalaması

26.33+3.69’dur. Kadınların %78’i gebelik öncesi Fiziksel Aktivite algısını aktif ifade etmiş, gebelikte

ise bu oran Egzersiz Davranışları Anketine göre %54.1’i aktif olarak saptanmıştır.Araştırmaya katılan

gebe kadınların en fazla yaşadıkları fiziksel aktivite engelleri sırasıyla; motivasyon/ istek eksikliği

(%50.4), bilgi eksikliği (%32.5) zaman yokluğu (%30.1), aile/eş desteğinin olmaması (%28.5) uygun

olmayan hava koşulları (%26) ve bir işte çalışmak (%24) olarak belirlenmiştir. Gelir durumu düşük olan,

çekirdek ailede yaşayan, multigravida, plansız gebeliği olan ve gebelik öncesi aktivitesini hareketsiz

algılayan kadınların Egzersiz Davranışları Anketi medyan değeri yüksek saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Gebe kadınların yaklaşık yarısı inaktifdir. Fiziksel aktivite yapmadaki engellerin başında

motivasyon eksikliği gibi kişisel engeller yer almaktadır. Sağlık profesyonelleri gebe kadınlara, fiziksel

aktivite ve yararları hakkında danışmalık yapmalı ve davranışa dönüştürmesi konusunda destekleyici

olmalıdır.