Çocukluk çağı tiroid papiller karsinomlarında cerrahi tedavi sonuçları


Creative Commons License

Ulman H. , Divarcı E., Ertan Y. , Ergün M. O. , Özen S. , Ataseven E. , ...More

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi STEPS 2019, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019, pp.41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41

Abstract

Thyroid papillary carcinoma in pediatric age group: Results of surgical treatment

 

H Ulman1, E Divarcı1, Y Ertan2, O Ergün1, G Özok1, S Özen3, E Ataseven4, A Oral5,  A Çelik1

 

Aim of the Study: To evaluate the results of the patients treated in our clinic for papillary thyroid carcinoma (PTC) 

 

Method: The records of patients operated for PTC in our clinic between 2006-2018 were examined. Patients with PTC-classical variant underwent total thyroidectomy, whereas ones with PTC-follicular variant only had a lobectomy. For the patients with pre-operative lymph nodes suspicious for malignancy, cervical lymph node dissection was supplemented. Findings before the operation, post-op complications and the prognoses were assessed.

 

Results: Of the 108 patients who had a thyroid surgery in our clinic between May 2006 – December 2018, 51 were diagnosed with PTC (47%). Results of these 51 patients were evaluated.  Median age was 14 years (5-17 years) and 70% of the patients were girls (36F/15M). Pre-operative measured mean nodule size was 19,1±12,4 mm (4-60 mm). Three patients had distant metastases (6%). 44 patients underwent total thyroidectomy while seven patients with PTC-follicular variant had a lobectomy alone. Cervical lymph node dissection was co-performed to 23 patients with pre-operative lymph nodes suspicious for malignancy. Pathology report of 17 patients came positive for lymph node metastasis (33%). Five patients with metastatic lymph nodes identified after surgery required cervical lymph node dissection as a secondary operation (10%). Seven patients were complicated by temporary hypoparathyroidism (14%) and one had a temporary vocal cord paralysis (2%). All of them recovered completely in the follow-up period. Mean follow up period was 5,5±3,2 years. No mortality or permanent sequela was observed in the long term follow up.

 

Conclusion: Surgical treatment modalities of papillary thyroid carcinoma may differ according to the type of tumor. In pediatric surgical centers experienced in thyroid surgery, surgical treatment of PTC is being made in a safe and effective way.

 

Keywords: Thyroid, papillary, carcinoma, cancer, metastasis, follicular

Çocukluk çağı tiroid papiller karsinomlarında cerrahi tedavi sonuçları

 

H Ulman1, E Divarcı1, Y Ertan2, O Ergün1, G Özok1, S Özen3, E Ataseven4, A Oral5,  A Çelik1

 

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde tiroid papiller karsinomu (TPK) nedeniyle tedavi edilen hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Yöntem: Kliniğimizde 2006-2018 yılları arasında TPK tanısıyla opere edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. TPK klasik tip saptanan hastalara total tiroidektomi uygulandı. TPK folliküler varyant saptanan hastalarda ise lobektomi tercih edildi. Tipten bağımsız olarak operasyon öncesi klinik ve radyolojik olarak şüpheli lenf bezi saptanan hastalarda cerrahiye boyun disseksiyonu eklendi. Operasyon öncesi bulgular, operasyon sonrası komplikasyonlar ve prognoz değerlendirildi.

 

Bulgular: Mayıs 2006 – Aralık 2018 arasında kliniğimizde tiroid cerrahisi uygulanan 108 hastadan TPK tanısı alan 51’inin sonuçları irdelendi (%47). Ortanca yaş 14 yaştı (5-17 yaş). Hastaların %70’i kızdı (36K, 15E). Cerrahi öncesi saptanan en büyük nodül çapı ortalama 19,1±12,4 mm (4-60 mm) idi. Üç hastada uzak metastaz mevcuttu (%6). 44 hastada total tiroidektomi, TPK folliküler varyant olan 7 hastada sadece lobektomi uygulandı.  Ameliyat öncesi şüpheli lenf nodu bulunan 23 hastaya beraberinde boyun disseksiyonu uygulandı (%45). Patolojik incelemede 17 hastada (%33) lenf nodu metastazı saptandı. Beş hastaya takipte metastatik lenf nodları saptanması nedeniyle sekonder cerrahi olarak boyun disseksiyonu uygulandı (%10). Komplikasyon olarak yedi hastada geçici hipoparatiroidi (%14)  ve bir hastada geçici vokal kord paralizisi (%2) gelişti. Takipte tüm hastalarda bu komplikasyonlar düzeldi. Ortalama takip süresi 5,5±3,2 yıldı. Uzun dönem takipte mortalite veya kalıcı komplikasyon izlenmedi.

 

Sonuç: Tiroid papiller karsinomu cerrahi tedavisinde karsinom tipine göre cerrahi tedavi stratejisi değişiklik gösterebilmektedir. Tiroid cerrahisi tecrübeli “çocuk cerrahisi” merkezlerinde güvenle ve etkin olarak yapılabilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Tiroid, papiller, karsinom, kanser, metastaz, folliküler