MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEMDE MANUEL LENF DRENAJIN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR DERLEMESİ


Acar A. K. , Elibol N. , Özkeskin M., Bakırhan S.

2.Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

Giriş-Amaç: Meme kanserli hastalarda gelişen lenfödem (LÖ); intertisyel hücre boşluklarında

proteinden zengin sıvının birikmesidir. LÖ, genellikle yumuşak dokuların gerilmesine bağlı olarak ağrı

ve fonksiyonel bozukluk ile karakterizedir. Kişinin zamanla yaşam kalitesinin olumsuz yönde

etkilenmesine yol açmaktadır. Kişinin zamanla yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol

açmaktadır. Kompleks dekonjestif tedavinin (KDT) bir elemanı olan manuel lenfatik drenaj (MLD); lenf

kolektörlerinin kasılmasını stimule ederek, protein atılımını ve transportunu arttırırarak lenf ödem

tedavisinde etkilidir. MLD’ nin etkinliği çalışmalarca desteklenmiş olup ağrı ve yaşam kalitesi üzerine

etkisinin incelendiği az sayıda çalışma vardır. Çalışmamızın amacı manuel lenfatik drenajın ağrı ve

yaşam kalitesi üzerine etkisi ile ilgili literatürdeki çalışmaların sonuçlarının belirlenmesidir.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya LÖ tedavisinde MLD’nin kullanıldığı, ağrı ve yaşam kalitesi parametrelerinin

değerlendirildiği, fizyoterapistler tarafından yapılan 2000-2019 yılları arasındaki sistematik derleme,

randomize kontrollü çalışmalar ve tez çalışmaları dahil edilmiştir.

Bulgular: İncelenen araştırmaların %81.8’i MLD’nin ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini olumlu

olarak bildirmiştir. Araştırmalar, MLD’nin volüm parametreleri üzerine etkisini sık olarak

değerlendirmiştir. Fakat ağrı ve yaşam kalitesi üzerinde durulmamıştır. Değerlendirmede kullanılan

skalalar: Ağrı için; Visüel Analog Skalası ve Sayısal Ağrı Derecelendirme Skalası, yaşam kalitesi için;

Short Form-36 ve Üst Ekstremite Lenf Ödemi skalalarıdır.

Sonuç-Tartışma: Ağrı ve yaşam kalitesi üzerine MLD’nin etkisi karşılaştırıldığında, sonuçların olumlu

ve tutarlı olduğu görülmektedir. Ancak tek başına MLD uygulamasının terapötik etkilerinin sınırlı

olduğu ve KDT’ye dahil edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: lenfödem, manuel lenfatik drenaj, ağrı, yaşam kalitesi