Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi: Spor Bilimleri Fakültesi Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Kiremitci O. , Engür M. , Boz B.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.440-446

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.440-446

Özet

Motivasyon bireyin sergilediği davranışın başlamasında yönünün ve şiddetinin belirlenmesinde ve aynı zamanda sürdürülebilmesinde gerekli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapının eğitimdeki karşılığı olarak tanımlanan akademik motivasyon tüm eğitim kademelerinde öğrenen davranış ve tutumlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi’nin farklı bölümlerinde yüksek öğrenim gören lisans öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin tespit edilmesi ve farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya toplamda 413 lisans öğrencisi katılım göstermiştir. Çalışmada analiz edilen veriler, Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Bulguların analizinde, tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplar t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında, kadın katılımcıların içsel (t=-2.38) ve dışsal (t=-2.09) motivasyon alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puanlar aldıkları belirlenmiştir (p<.05). Diğer bir alt boyut olan motivasyonsuzluk alt boyutunda ise erkek katılımcıların ortalama puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (t=2.63; p<.05).Öğrenim görülen program değerlendirildiğinde, anlamlı farkın sadece motivasyonsuzluk alt boyutunda II. öğretim öğrencileri aleyhine olduğu belirlenmiştir (t=-2.02; p<.05).Analiz sonuçları, motivasyonsuzluk alt boyutunda spor yöneticiliği öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre anlamlı düzeyde olumsuz puanlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır(F=5.44; p<.05).Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde, alanda yapılan benzer çalışmalarda içsel motivasyon ve motivasyonsuzluk alt boyutlarının ters orantılı bir ilişkiye sahip olduğu raporlanmaktadır. Akademik başarı durumu yüksek olan kadın adayların içsel motivasyon seviyesinde daha yüksek, motivasyonsuzluk seviyesi ise daha düşük olması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. II. öğretim öğrencilerinin motivasyonsuzluk boyutunda anlamlı düzeyde yüksek ortalamaya sahip olmalarının nedeni, öğrenim görülen zaman aralığı nedeniyle gerek öğrencilerin gerekse akademisyenlerin oluşturmuş oldukları olumsuz motivasyonel iklim olarak görülebilir. Bölüm bazında spor yöneticiliği öğrencilerinin motivasyonsuzluk alt boyutundaki negatif durumlarının, öğrenim gördükleri bölümün alan dışı bir öğretim içeriği barındırmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.

Introduction-Aim:Motivation appears as an essential body in the determination of the initiation, direction and intensity of behavior displayed by an individual as well as in its maintenance.Academic-Motivation(AM),which is defined as educational correspondence of this body,is among significant factors affecting learner behavior and attitude at all educational levels.The aim of present study was to determine AM levels of undergraduate students attending Faculty of Sports Sciences and to examine them according to different variables. Methods:The study was participated by a total of 413 undergraduate students.Data analyzed in the study were obtained using Academic Motivation Scale(AMS).The findings were analyzed using descriptive statistics,t-test and ANOVA. Results and Conclusion:Considering variable of gender,it was seen that female participants had significantly higher scores on intrinsic(t=-2.38) and extrinsic(t=-2.09) motivation subscales.On amotivation subscale,which was another subscale,it was observed that mean scores of male participants were significantly higher than those of female participants(t=2.63;p<.05).When the program participants were enrolled in was evaluated, it was found that significant difference was against the evening education students on amotivation subscale only(t=-2.02;p<.05).Results of analyses reveal that students studying sports management have significantly negative scores on amotivation subscale compared to students attending other departments (F=5.44;p<.05).Considering all these findings,it is reported in similar studies in related literature that subscales of intrinsic motivation and amotivation are inversely proportional to each other.The findings that female participants with high academic achievement have higher intrinsic motivation and lower amotivation levels appears as an expected outcome.The reason behind significantly higher mean of evening education students at amotivation level can be considered to be negative motivational environment created by both students and academics due to time period of education.On department basis,negativity of sports management students on amotivation subscale is thought to have resulted from fact that department they attend includes an instructional content that is outside of their field of studies. Keywords:academic motivation,sport sciences,gender,department