Ecpectations and Experience of Privacy of Women According to Mode of Delivery


Creative Commons License

Yücel U. , Kurul Rüzgar Ş., Ekşioğlu A. , Hadımlı A.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.26-36, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5336/healthsci.2020-74427
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.26-36

Abstract

ABS TRACT: Objective: In this study, it was aimed to evaluate women’s experiences and expectations of privacy during labor and childbirth. Material and Methods: This cross sectional research was conducted between 27.2.2018-27.2.2019 at the region where Bornova Özgül Gündüz Public Health Center is carried out home care services. The research population was composed of all women who had given childbirth in last six months living around the region where the center is carried the service. The research sample comprised of women who being reached, participating voluntarily in the study, and matching the inclusion criteria (n=338). Research data were collected by using faceto face interview technique and using a questionnaire form including 30 survey questions which consisting of women’s sociodemographic characteristics and their expectations and experiences of childbirth services. In the data analysis; descriptive statistic and chi-square test were used. Results: The mean age of women was 28.74±4.96 (minimum=20, maximum=43). 50.3% of women delivered cesarean section and 49.7% had delivered vaginally. It was determined that women of vaginal delivery a higher rate experienced embarrassment of health professionals during childbirth (p<0.05). Because of exposing the genitalia, being vaginal examined by male health professional and the number of professionals attending the childbirth, women of vaginal delivery than women of cesarean section delivery stated that felt higher rate discomfort (p<0.05). It was determined that women of cesarean section delivery than women of vaginal delivery, had been significantly met the expectations of privacy during labor and childbirth (p<0,05). Conclusion: In the study, it was determined that there were insufficiencies in protecting the privacy of women, and women of vaginal delivery experienced more embarrassment and lack of protection of body privacy during labour and delivery. Midwives/obstetricians/nurses attending the maternity care services should be protect women's body privacy by taking into account the negative privacy experiences of women of vaginal delivery.

Amaç: Kesitsel tipteki bu araştırmada, kadınların travay, doğum eylemi sırasında ve sonrasındaki mahremiyet deneyimlerini ve beklentilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Bornova Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezinin evde bakım hizmeti yürüttüğü bölgede 27.2.2018 ve 27.2.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, merkezin hizmet yürüttüğü bölgede yaşayan son 6 ayda doğum yapmış tüm kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, çalışmaya dâhil olma kriterlerini karşılayan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen kadınlar oluşturmuştur (n=338). Araştırmanın verileri, kadınların sosyodemografik özelliklerini ve doğum hizmetlerindeki mahremiyet deneyimlerini ve beklentilerini değerlendiren 30 sorunun yer aldığı anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde, sayı-yüzde dağılımları ve ki-kare testi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan kadınların yaş ortalaması 28,74±4,96 (minimum=20, maksimum=43) idi. Kadınların %50,3’ü sezaryen, %49,7’si vajinal doğum yapmıştır. Vajinal doğum yapmış kadınların, doğum eylemi sırasında sağlık çalışanlarından utanma duygusunu daha yüksek oranda yaşadıkları belirlenmiştir (p<0,05). Doğum eylemi sırasında genital bölgenin açık kalması, erkek sağlık çalışanının muayene yapması, doğum salonunun kalabalık olması nedeniyle vajinal doğum yapan kadınlar, sezaryen doğum yapanlara göre daha yüksek oranda rahatsızlık yaşadıklarını ifade etmişlerdir (p<0,05). Sezaryen doğum yapan kadınların, vajinal doğum yapanlara göre anlamlı düzeyde travay ve doğum eylemi sürecinde mahremiyet beklentilerinin karşılandığı saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Çalışmada, kadınların mahremiyetlerinin korunması ile ilgili yetersizliklerin olduğu, vajinal doğum yapmış kadınların, travay ve doğum eylemi sürecinde daha fazla utanma duygusu yaşadığı ve beden mahremiyetinin korunmadığı belirlenmiştir. Doğum hizmetlerinde yer alan ebe/hekim/hemşirelerin, vajinal doğum yapan kadınların doğum sürecinde olumsuz mahremiyet deneyimlerini dikkate alarak kadınların beden mahremiyetini korumaları gerekmektedir.