Mr. Robot: Sanrıların Arasında Dijital Direniş


Favaro A.

GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS), İzmir, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.93-98

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-98

Abstract

Dijital kültürün giderek baskın hale geldiği 2000’li yıllarda teknoloji/makine ve beden ilişkisini ele alan sinema filmlerinin ve televizyon dizilerinin sayısında önemli bir artış göze çarpmaktadır. Söz konusu ürünlerde teknoloji sıklıkla mistifiye edilirken aynı zamanda gündelik yaşam ve iktidar mekanizmaları ile olan bağlantısı anlamında teknolojiye ve dijital kültüre karşı çelişkili, kararsız bir tutum takınıldığı görülür. Mr. Robot dizisinde bu tür çelişkiler hacker eylemlerini de kapsayacak bir biçimde yansıtılır. Teknolojinin, dizide E-Corp adlı dev holding üzerinde cisimleştirilen kapitalizme karşı direniş aracı olarak kullanılması aynı zamanda ana karakter Elliot Alderson’un şizofrenik bir evrende yaşaması ile iç içe geçecek şekilde sunulur. Bellekle ilgili sorunlar, kimliğin tutarlı ve bütüncül kılınamaması gibi geç modern ya da postmodern çağa ait ürünleri belirlediği düşünülen özellikler dizide, teknoloji kullanımına hâkimiyet üzerinden şekillenen bir anti-kahraman evreni ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla çoklu/parçalanmış benlik kavramının teknoloji kullanımına hâkimiyet ile geliştirilen bir direnişi sorunlu hale getirmesi anlatının temel dayanağını oluşturmaktadır. Mr. Robot’ta postmodern anlatılara egemen olan, karakterin kimliği, belleği ve karar mekanizmaları için alabileceği referans noktalarının kaygan oluşu, dijital kültür ve bunun üzerinden şekillenen direniş biçimlerinin nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Hakikatin ne olduğunun bilinememesine, yüzeylerin ardında farklı gerçekliklerin olmasına, karakterlerin ayaklarının altında sağlam bir zemin bulunmamasına dayanan postmodern anlatıların bir örneğini oluşturan Mr. Robot bu tür bir belirsizliği, anlatısının merkez noktası ve cazibe unsuru olarak sunarken dijital kültürün içinden geliştirilen direnişi de söz konusu belirsizliklerin beraberinde getirdiği bir kafa karışıklığı, sanrı ve hezeyan evreni içinden anlatmaktadır.