Profession of Teaching and Field Choice Motivations: An Examination on Prospective Physical Education Teachers


Creative Commons License

Kiremitci O. , Boz B. , Yıldız L.

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10

Abstract

Abstract hoosing a profession and a field affects individuals social identity developments and their quality of life as well as having an extremely great importance in economic development and the maintenance of production in social terms.The profession of teaching plays a pivotal role in transference of social culture,raising future generations and the creation of competent man power that possesses the qualities required by society.Therefore,the purpose of prospective teachers in choosing their profession and the reasons that shape their motivation regarding their choice of profession constitute a significant research subject.The aim of present study was to determine prospective physical education(PE) teachers motivations in choosing their profession and field and to examine them in terms of several variables.The study was participated by a total of 197 prospective PE teachers,76(36.6%)women and 121(61.4%)men,studying at Faculty of Sports Sciences at Ege Universtiy.The motivation scale on profession and field choice for prospective teachers was employed as data collection tool.Descriptive statistics and t-test analyses were applied of the data collected.The results show that the prospective PE teachers had the highest mean scores on the intrinsic reasons for field choice(X =4.12±.70)sub-scale. onsidering the variable of gender,it was determined that female prospective teachers had a significantly higher mean score(X =3.625±.86)than the male prospective teachers(X =3.36±.90)on the extrinsic reasons for profession choice sub- scale(t=-2.04;p<.05).In addition, the participants with relatively lower YGS(Transition to Higher Education Examination) scores had significantly higher mean scores on the extrinsic reasons for field choice sub-scale(t=2.25;p<.05).In conclusion,it could be stated that the significant differences in the scores of prospective PE teachers on the sub-scales of profession and field choice motivations come out as a result of their perceptions of competence and skills which they have with the influence of their social environment.

Meslek ve alan seçimi, bireylerin sosyal kimlik gelişimlerini ve yaşam kalitelerini etkilemesinin yanı sıra, toplumsal açıdan ekonomik gelişim ve üretimin sağlanması noktasında da etkili olmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal kültürün aktarılması, gelecek nesillerin yetiştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ehil insan gücünün oluşturulmasında kilit noktada görev alan öğretmenlerin mesleki seçim yönelimleri sosyal, psikolojik ve ekonomik b oyutlarda önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle öğretmen adaylarının meslek seçimlerini hangi amaç doğrultusunda yaptıkları ve meslek seçimine ilişkin motivasyonlarının hangi nedenlerle şekillenmiş olduğu önemli bir araştırma konusu haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi motivasyonlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 76 (%38.6) kadın, 121 (%61.4) erkek olmak üzere toplamda 197 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına yönelik meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeği (MASMÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriye tanımlayıcı istatistik ve t-testi analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları, beden eğitimi öğretmen adaylarının en yüksek ortalama puanı, alan seçimi içsel motivasyon (X =4.12±.70) alt boyutunda aldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, cinsiyet değişkeni dikkate alındığında, kadın öğretmen adaylarının (X =3.625±.86) meslek seçimi dışsal motivasyon alt boyutunda erkek adaylara (X =3.36±.90) göre anlamlı düzeyde daha yüksek ortalama puana sahip olduğu belirlenmiştir (t=-2.04; p<.05).Çalışmada elde edilen diğer bir bulgu ise, YGS puanı nispeten düşük adayların alan seçimi dışsal motivasyon alt boyutunda anlamlı düzeyde daha yüksek ortalama puanlara sahip oldukları yönündedir(t=2.25; p<.05).Sonuç olarak, beden eğitim ve spor öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi motivasyonları alt boyutlarında aldıkları puanlar açısından oluşan anlamlı farkların, sosyal çevrenin etkisi ile sahip olunan yeterlilik ve beceri algısının bir ürünü olarak ortaya çıktığı değerlendirilebilir.