Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Konusundaki Yeterlilikler


Gölgesiz Gedikler H.

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, no.1, pp.1826-1834

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1826-1834

Abstract

Dil, toplumsal iletişimin temel ögelerinden biridir. Toplumdaki bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri ve sağlıklı iletişim kurabilmeleri açısından gerek sözlü gerekse yazılı anlatımda dili doğru kullanmaları önemlidir. Bugün ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki tüm derslerin, öğretim programlarında anadilde iletişimin temel yetkinliklerden biri olarak yer alması da konunun önemini ortaya koymaktadır. Son 25 yıldır iletişim teknolojisindeki gelişmelerin yanı sıra, eğitim sistemimizdeki çoktan seçmeli sınavlara dayalı değerlendirme anlayışının toplumumuzda yazılı anlatıma başvurma sıklığını azaltarak, bu konuda bir gerilemeye yol açtığı düşünülmektedir. Bu araştırmada, öğretmenlerin öğretim sürecinde öğrencilerde dil yetkinliğinin kazanılması konusunda etkili bir rol model olduğu inancıyla sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Türkçe yazılı anlatım becerilerinin nitel araştırma yöntemiyle incelenmesi ve bu konudaki görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda doküman analizine başvurularak 2016-2017 eğitim - öğretim yılında sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programına kaydolmuş ve hâlen üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin üç yıl boyunca çeşitli tarih derslerindeki yazılı sınav dokümanları; yazım kuralları, anlatım bozukluğu ve kavram yanlışları açısından içerik analizi ve betimsel analiz tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma bulguları katılımcıların tarih dersleri ile ilgili yazılı sınav dokümanlarında çok fazla hata yaptığını ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının üç yıllık sürecini ele alan bu incelemede istikrarlı bir biçimde olumlu ve olumsuz örnek oluşturan katılımcılar ile değişim gösteren katılımcılardan ikişer kişi seçilerek görüşme yapılmış ve bu kapsamdaki bulgular da betimsel analize tabi tutulmuştur. Görüşme sonuçları, öğretmen adaylarının yazılı anlatım yeterliliğine ilişkin bakış açıları ile bu konuda sınavlarda sergiledikleri performans arasında doğru bir orantı olduğunu göstermektedir.