REFLECTIONS OF POSTMODERN TOURISM AND POST-TOURIST IDENTITIES ON SOCIAL MEDIA


Creative Commons License

Çatalcalı Ceylan A.

5th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 June 2021, pp.236-257

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236-257

Abstract

Yeni medyanın tüm dünyada artarak kullanımının, bireylerin gündelik hayatlarına, yüz yüze ilişki biçimlerine, ekonomik alışveriş tarzlarına, kültürel değerlerine vb. pek çok yönden yeni boyutlar kattığı kabul edilmektedir. Yeni medya üzerinden büyük bir ivme kazanan kapitalizm artık “dijital kapitalizm” mantığında hareket ederek, bireylerin kimliklerini de dönüşüme dâhil etmektedir. Dijitalleşmiş yeni kimlikler, yeni aidiyet alanlarını sosyal medya üzerinde bulmakta ve dönüştürmektedir. Dijital kapitalizmin yeni hareket mantığının turizm üzerinde de işlevsel olduğu görülmektedir. 1970’li yıllardan itibaren başladığı kabul gören Postmodern dönemin de etkisi dijital kapitalizm ile birleşmiş ve sadece seyahat kavramını değil turist tipolojilerini (Post turist) de farklılaştırmıştır. Turizm araştırmalarına bakıldığında, sosyal, mekânsal, kültürel, ekonomik, politik, doğa, materyal, işgücü, reklam, pazarlama vb. birçok referans ile alanın incelendiği söylenebilir. Zira turizmin söz konusu referans düzlemlerinin, bir ya da birkaçı ile etkileşim içinde olduğu da görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, postmodern dönemin kadın ve erkek turistlerinin Yeni medyada temsillerini ele almak ve postmodern turist kimliklerinin takipçilerine nasıl bir sunum ile temas ettiği incelemektir. Çalışmada moderniteden postmodernite dönemine evrilen postmodern turizmin içinde hareket eden turist kimliklerinin dayandığı temellerin neler olduğu ve postmodern turist kimliklerinin nasıl oluştuğu tanımlanmaktadır. Buna göre çalışmada; instagramda turizm faaliyetlerini takipçileriyle paylaşan ve popüler olan, kadın post turist örneği olarak “Hale Sargın”, erkek post-turist örneği ise “Gürkan Genç”in sayfaları incelenmektedir. Örneğe dahil edilen post-turistlerin, Instagram ve yeni medyada yer alan röportajlarından(internet gazeteciliği/televizyon/radyo/blog) faydalanılmaktadır. Çalışmada içerik analizi yoluyla ele alınan metinler ve göstergeler nitel analiz ile incelenmektedir. Çalışma, akademik literatüre iki şekilde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öncelikle, post-turist kavramını Yeni medya metinleri üzerinden ve yeni medya perspektifi ile ele alan öncü çalışmalardan biri olacaktır. İkinci olarak, yeni medyada söylem ve göstergeler ön plana çıkarılarak, postmodern turizm ve post-turist kimliğine ilişkin temel özelliklerin nasıl yansıdığı ve inşa edildiğine dair ipuçları verilmesi hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Postmodern turist, Yeni Medya, Instagram.