Diagnosis of Bipolar Disease Using Correlation-Based Feature Selection with Different Classification Methods


Creative Commons License

Gönül A. S. , Kitiş Ö. , Eker M. Ç. , Demirel H., Çiğdem Ö., Ünay D., ...Daha Fazla

2019 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO2019), Aydın, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.493-496

  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.493-496

Özet

3-boyutlu manyetik rezonans görüntüleme (3B-
MRG) ve bilgisayar tabanlı te ̧shis (BTT) kullanımıyla bipo-
lar hastalıgının te ̧shisi son yıllarda yaygın bir  ̧sekilde çalı ̧sıl-  ̆

maktadır. Bu bildiride, voksel tabanlı morfometri (VTM) kul-
lanılarak, bipolar bozuklugu olan hastaların ve kontrol grubunun  ̆

beyinlerinin gri ve beyaz cevherlerindeki yapısal degi ̧siklikler  ̆
kar ̧sıla ̧stırılmı ̧stır. Gri ve beyaz cevherlerin 3B maskelerini elde
etmek için iki örneklemli t-testi yöntemi ve kovaryant olarak
çalı ̧sma gruplarının toplam beyin hacimleri (TBH) kullanılmı ̧stır.
Bipolar hastalıgının te ̧shisinde gri ve beyaz cevherlerin etkilerini  ̆
ayrı ayrı analiz etmenin yanı sıra birlikte incelemek için bu
iki cevher verileri bir matriste birle ̧stirilerek yeni bir veri elde
edilmi ̧stir. Elde edilen bu 3B maskelerdeki öznitelikler ilinti
tabanlı öznitelik seçme (CTÖS) yöntemi ile sıralanmı ̧s, sıralanan
bu özniteliklerin ne kadarının kullanılacagı Fisher kriteri (FK) ile  ̆
belirlenmi ̧s ve seçilen öznitelikler farklı sınıflandırma yöntemleri
kullanılarak bipolar hastası veya saglıklı kontrol grubu olarak  ̆
sınıflandırılmı ̧stır. Bu çalı ̧sma 26 bipolar bozuklugu olan hasta ve  ̆
38 kontrol grubu kullanılarak yapılmı ̧stır. Elde edilen sonuçlar,
bipolar hastalıgının te ̧shisinde Naive Bayes (NB) sınıflandırma  ̆
yönteminin diger dört sınıflandırma algoritmasından daha yüksek  ̆
sınıflandırma dogrulu  ̆ gu sa  ̆ gladı  ̆ gını göstermi ̧stir. Bunun yanı  ̆
sıra, gri ve beyaz cevherlerin birlikte incelenmesinin sadece
gri veya sadece beyaz cevherin incelenmesinden daha yüksek
sınıflandırma dogrulu  ̆ gu gösterdi  ̆ gi elde edilmi ̧stir. Sınıflandırma  ̆
dogrulukları sadece gri cevher kullanıldı  ̆ gında %72.92, sadece  ̆
beyaz cevher kullanıldıgında %78.33 ve bu iki cevher birlikte  ̆
kullanıldıgında %80.00 olarak elde edilmi ̧stir.  ̆