Determination of Healthy Lifestyle Behaviors and Self-Care Agency of Patients with Lumbar Disc Hernia


Candan Dönmez Y. , Yavuz Van Giersbergen M. , Aslan Baslı A., Yıldız M. D. , Yıldız E.

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1629-1641, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1629-1641

Özet

Amaç: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışma, lomber disk hernisi olan hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve öz-bakım gücünü incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Bir üniversite hastanesinin Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda lomber disk hernisi tanısı ile yatan 240 hasta çalışmaya dahil edildi. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ) ve Öz- Bakım Gücü Ölçeği (ÖBGÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde PASW 18 paket programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 50.88±14.05, %73.8’i kadındı. Katılımcıların lomber disk hernisi tanısı konulma zamanı ortalama 5.8 yıldı ve %39.02’sinin bel ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğu saptandı. Lomber disk hernili bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği puan ortalaması 125.09±21.05 ve Öz-Bakım Gücü Ölçeği puan ortalaması 73.32±24.36 olarak belirlendi. Yaş, beden kitle indeksi, sosyoekonomik durum ve kronik hastalık varlığının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediği saptandı. Kırk yaşın altında, çalışan ve lomber disk hernisi ile ilgili önceden tedavi gören hastaların öz- bakım gücünün daha yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Hastaların öz-bakım gücünün ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde olduğu belirlendi. Lomber disk hernisinin fiziksel aktivite seviyelerini olumsuz yönde etkilediği saptandı.