GENDER ATTITUDES OF MIDWIFERY STUDENTS DURING THE PANDEMIC PROCESS AND FACTORS AFFECTING


Creative Commons License

Çakır Koçak Y. , Kılıç A., Kumcu P.

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.338-339

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.338-339

Abstract

Introduction-Aim: The study aims to determine the gender attitudes of midwifery students and the affecting factors during the pandemic process.

Material and Method: The research is descriptive and cross-sectional.The sample consisted of students (n=397) who were enrolled in the midwifery department of a state university in the 2020-2021 academic year, who were able to communicate in Turkish, had internet access, abled to use social media and email, and voluntarily agreed to participate in the research.Permission of the participants, ethics committee, Ministry of Health and institutional permissions were taken.Data were collected online via Google Form between 01 May-30 June 2021.“Introductory Information Form” and “Gender Role Attitudes Scale” were used in the research. In data analysis, descriptive statistics, Kolmogorov Smirnov, Levene, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis tests were used.The research was supported by EU Scientific Research Projects Coordination Unit (TLP-2021-22978).

Results: It's determined that 66.5% of the students were above 21 years old, 25% of the students' mothers and 44.1% of the students’ fathers took high school education, 9.1% of the students chose the department because they thought this is appropriate for their gender and 65.2% thought that gender is not important in this profession, 94.7% have heard about the concept of the social gender before, 52.1%  had an education in this field of study.It was also determined that the students felt the effect of gender roles other than biological sex negatively in determining the responsibilities of their family members in the social isolation process (32.5%), while students with a brother took more responsibility (68.0%).The median of the scale score is 179,0.The female gender role and traditional gender role sub-dimension scores of those aged 21 and above, and the female gender role scores of those whose mother's education in high school or higher, is higher (p<0.05).It was found that both the scale total score and the scale sub-dimension scores of those who had heard of the concept of gender before were significantly higher than those who had not heard of it (p<0.05).

Conclusion: It has been determined that the students at the university located in the west of the country have a high awareness of gender roles and that the concept of gender in midwifery education increases awareness. 

Keywords: Pandemic, gender, midwifery, midwife, student.

Giriş-Amaç: Pandemi sürecinde ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutumlarını ve etkileyen faktörleri saptamak; ebelik öğrencilerinde toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratmaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Örneklemini bir devlet üniversitesinin Ebelik Bölümü’ne 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlanmış Türkçe yazılı iletişime geçilebilen, internet erişimi olan, sosyal medya, email kullanan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrenciler (n=397) oluşturmuştur. Etik kurul, Sağlık Bakanlığı, kurum izinleri ve katılımcıların bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Veriler 01 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Google Formla online olarak toplanmıştır. Araştırmada “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov Smirnov, Levene, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma, EÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (TLP-2021-22978).

Bulgular: Öğrencilerin %66.5’inin 21 yaş ve üzeri, %25.0’inin annesinin ve %44.1’inin babasının eğitiminin lise ve üstü eğitim aldığı, %9.1’inin cinsiyetine uygun olduğunu düşündüğü için ebelik bölümünü tercih ettiği, %65.2’sinin ebelik mesleğinde cinsiyetin önemli olmadığını düşündüğü, %94.7’sinin daha önce toplumsal cinsiyet kavramını duyduğu, %52.1’inin daha önce bu konuda eğitim aldığı saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal izolasyon sürecinde yaşam alanındaki aile üyelerinin sorumluluklarını belirlemede biyolojik cinsiyet dışında toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini olumsuz yönde hissettikleri (%32.5), erkek kardeşi olan öğrencilerin daha fazla sorumluluk aldıkları (%68.0) belirlenmiştir. Ölçek puan ortancası 179.0’dır. 21 yaş ve üzeri olanların kadın cinsiyet rolü ve geleneksel cinsiyet rolü alt boyut puanları, annesinin eğitimi lise ve üzeri olanların kadın cinsiyet rolü puanları anlamlı olarak yüksektir (p<0.05). Toplumsal cinsiyet kavramını daha önce duyanların hem ölçek toplam puanı hem de ölçek alt boyut puanlarının duymayanlara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Ülkenin batısında yer alan üniversitedeki öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğu ve ebelik eğitiminde toplumsal cinsiyet kavramına yer verilmesinin farkındalığı artırdığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, toplumsal cinsiyet, ebelik, ebe, öğrenci