Okul Öncesi Düzeyde Eğitim Alan İşitme Engelli Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinde Kullanılan İletişim Modlarına/Yaklaşımlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

Ege Eğitim Dergisi, vol.17, no.2, pp.296-332, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.12984/egeefd.280747
  • Title of Journal : Ege Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.296-332

Abstract

Since the inborn hearing loss or hearing loss resulted from any reason in the following period
affect the cognitive, social and academic development fields, especially language
development in the early period, the quality of the applications and support services in the
educational enviroments are significant. This study intends to examine the opinions of the
teachers regarding the education of hearing impaired students, auditory-verbal education,
auditory-verbal education, sign language, communication and language development who
work in two different reverse inclusion pre-school education institutions in which the students
with cochlear implant or hearing aid are attending. The semi-structured interview technique, a
frequently used data collection technique in qualitative research designed as a descriptive
research was used in the study. The findings obtained at the end of the research were
described under six main themes: "inclusion for the hearing impaired students", "duties and
responsibilities", "effective teaching for the hearing impaired students", "family
participation", "problems and solution suggestions", "teacher competency". In order to enable
the hearing impaired students to receive a more qualified education, both auditory-verbal
approach and sign language known and effectively applied by the teachers may contribute to
the academic success and interaction of the hearing impaired students with the society they
live in by affecting the educational regulations positively.
Keywords: Reverse Inclusion, hearing impaired, pre-school education, communicative
approaches.

gelişimi başta olmak üzere bilişsel, sosyal ve akademik gelişim alanlarını etkilediğinden,

eğitim ortamlarında uygulamalar ve destek hizmetlerin niteliği önemlidir. Bu çalışmada

koklear implantlı ya da işitme cihazlı öğrencilerin devam ettiği tersine kaynaştırma

uygulamasının yürütüldüğü iki ayrı okul öncesi eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin,

işitme engelli öğrencilerin eğitimi, işitsel-sözel eğitim, işaret dili, iletişim ve dil gelişimi

konularındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel olarak desenlenen çalışmada

nitel araştırmada sıklıkla kullanılan bir veri toplama tekniği olan yarı yapılandırılmış görüşme

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen

bulgular ''işitme engelli öğrenciler için kaynaştırma'', ''görev ve sorumluluklar'', ''işitme

engelli öğrenciler için etkili öğretim'', ''aile katılımı'', ''yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri'',

''öğretmen yeterlikleri'' olmak üzere toplam altı tema şeklinde betimlenmiştir. Sonuç olarak,

okul öncesi düzeyde eğitim alan işitme engelli öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alabilmesi

için hem işitsel-sözel yöntemin hem de işaret dilinin öğretmenler tarafından bilinmesi ve her

ikisinin etkili bir şekilde uygulanması, öğretimsel düzenlemelerin niteliğini olumlu anlamda

etkileyerek, işitme engelli öğrencilerin akademik başarılarına, yaşadıkları toplumla etkileşim

kurmalarına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tersine kaynaştırma, işitme engelli, okul öncesi eğitim, iletişim

yaklaşımları