Surface modification of fibers and sizing operations


ÖZDOĞAN E., GÜLÜMSER T. , DEMİR A.

FIBER TECHNOLOGY FOR FIBER-REINFORCED COMPOSITES, ss.81-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier