The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas and Emotion Regulation Difficulties in the Relationship between Perceived Parenting Styles and Disordered Eating Attitudes


Sapmaz Yurtsever S. , Tekinsav Sütcü G. S.

Türk Psikoloji Dergisi, vol.32, no.80, pp.20-37, 2017 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 80
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Türk Psikoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.20-37

Abstract

In this study it was aimed to investigate the relationship between disordered eating attitude and early maladaptive schemas, emotion regulation difficulties, and perceived parenting styles in young women. Accordingly, the main aim of this study is to evaluate the mediation effect of early maladaptive schemas and emotion regulation difficulties in the relationship between the perceived parenting styles and eating attitudes. The sample of this study consists of 773 female university students aged between 17-35. Eating Attitudes Test (EAT-40), Young Schema Questionnaire- Short Form 3 (YSQ-SF3), Young Parenting Inventory (YPI) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) were used. First, the sample was classified into two groups as “high risk group for developing eating disorder” (n = 92) and “low risk group for developing eating disorder” (n = 80) according to the scores obtained from Eating Attitude Test. Analysis has shown that the high risk group perceive both their mother and father negatively, possess more severe early maladaptive schemas and face more difficulties in the emotion regulation except for awareness sub-dimension than the low risk group. In addition, with the whole sample (N = 773), it has been found that the emotional deprivition, self-sacrifice, unrelenting standards (high standards) schemas of early maladaptive schemas and difficulties of emotion regulation total score have served as disordered eating attitude predictors. Besides, it is understood from the analysis that these variables have a mediating role in the relationship between negative perceived maternal parenting and eating attitudes. It is considered that these findings will be a guide to prepare intervention studies.

Bu çalışmada, genç kadınlardaki bozulmuş yeme tutumu ile algılanan ebeveynlik biçimleri, erken dönem uyumsuz şemalar ve duygu düzenleme güçlüklerinin ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 17-35 yaş aralığındaki 773 üniversite öğrencisi kadın oluşturmaktadır. Çalışmada; Yeme Tutum Testi (YTT), Young Şema Ölçeği - Kısa Form 3 (YŞÖ-KF3), Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ) ve Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (DDGÖ) kullanılmıştır. 773 kişilik örneklemin Yeme Tutumu Testi ortalama ve standart sapma değerleri üzerinden yeme bozukluğu geliştirme riski olanlar (n = 92) ve olmayanlar (n = 80) olmak üzere iki grup elde edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmaların yapıldığı analizler, yeme bozukluğu açısından riskli grubun hem annenin hem de babanın ebeveynliğine ilişkin daha fazla olumsuzluk algıladığını göstermiştir. Bu grubun ayrıca daha şiddetli erken dönem uyumsuz şemalara sahip olduğu ve ‘farkındalık’ haricindeki tüm duygu düzenleme boyutlarında daha fazla güçlük yaşadığı bulunmuştur. 773 kişilik örneklemin kullanıldığı analizlerde ise duygusal yoksunluk, kendini feda ve yüksek standartlar şema boyutları ile duygu düzenlemedeki güçlükler toplam puanı, bozulmuş yeme tutumunun yordayıcıları olarak bulunmuştur. Aynı zamanda, bu değişkenlerin anneye ilişkin algılanan olumsuz ebeveynlik ile yeme tutumu arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçların olası müdahale çalışmalarının hazırlanmasında yol gösterici olacağı düşünülmüştür.