Kemik ve yumuşak doku sarkomları epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri


Creative Commons License

Kaya H. , Sabah D. , Doğanavşargil Yakut B., Sezak M. , Akalın T. , Kamer E. S. , ...Daha Fazla

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.88-104, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 58
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ege Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.88-104

Özet

Kemik ve yumuşak doku sarkomları epidemiyolojisi ve genel sağ kalım özellikleri 

Öz

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesinde 1992-2017 arası kanser tanı ve tedavisi yapılan 3179 kemik ve yumuşak doku sarkomunun epidemiyolojik ve sağ kalım özelliklerinin analizi ve sonuçların kaynaklarla karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından toplanan kemik ve yumuşak doku sarkomu verileri CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilmiş, DSÖ ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistik analizlerde Ki-kare, General Linear Model, Kaplan Meier sağ kalım analizleri uygulanmıştır. Kaplan Meier sağ kalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmıştır. İstatistik analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: EÜH Kanser veri sisteminde bulunan 117.139 olgu arasında kemik ve yumuşak doku sarkomları %2,7 (n=3179) oranında gözükmektedir. Kemik tümörlü olgularımızın %58’i (n:795) erkek, %42’si (n:566) kadındır. Olgularımızın büyük bölümü 10-19 (%30,8) ve 20-29 (%14,8) yaş aralığındadır. En sık yerleşim yeri alt ekstremite uzun kemiklerindedir (%42,5). Histolojik tanılarda ise en sık osteosarkom ardından Ewing sarkomu ve kondrosarkom görülmektedir. Evrelendirmesi yapılabilen olguların %41’nin (n:663) lokalize tümör, %33,2’sinin lokal ileri evre ve %25,8’inin ise uzak metastaz ile başvurduğu görüldü. Yapılan sağ kalım değerlendirmesinde kemik tümörlerinde toplam beş yıllık GSK %62, 10 yıllık ise %53 saptandı. Evrelere göre beş ve 10 yıllık GSK sırasıyla; lokalize tümörlerde %71 ve %65, lokal ileri evrede %58 ve %54, metastatik dönemde ise %43 ve %36’dır.

Yumuşak doku sarkomu olgularımızın %53’ü (n: 970) erkek, %47’si (n:847) kadındır. Evrelendirmesi yapılabilen olguların (n:739) %49,9’unun lokalize tümör, %24,1’inin lokal ileri evre ve %26,2’sinin ise uzak metastaz ile başvurduğu görüldü. Yumuşak doku sarkomlarında toplam sağ kalım değerlendirmesinde beş yıllık GSK %59, 10 yıllık %49 saptandı. YDS da GSKnin erkek hastalarda kadın hastalara göre daha kötü olduğu görüldü. Kadınlarda beş ve 10 yıllık GSK sırasıyla %62 ve %53 olarak saptanırken erkeklerde bu oranlar %56 ve %45’e düşmektedir.

Sonuç: EÜH Kanser veri sisteminde bulunan 117.139 olgu arasında kemik ve yumuşak doku sarkomları %2,7 (n=3179) oranında gözükmektedir. Yapılan sağ kalım değerlendirmesinde kemik tümörlerinde beş yıllık GSK %62, 10 yıllık ise %53 saptandı. Yumuşak doku sarkomlarında beş yıllık GSK %59, 10 yıllık %49 saptandı.

Anahtar Sözcükler: Kemik ve Yumuşak doku sarkomu, epidemiyoloji, mortalite, genel sağ kalım